РЕШЕНИЕ
№906
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50

 

Относно: ОС_2170/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ от 990 кв.м, находящ се в кв. 19 на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 15 850 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 „Очаквани приходи по продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земи в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински Съвет - Казанлък е включен:

Под номер 24: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) общински с площ 990 (деветстотин и деветдесет) кв. м в кв. 19 (деветнадесет) на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Горно Изворово, одобрен със Заповед №1022/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: край на населено място; улица; УПИ II-100; терен за озеленяване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4225/11.11.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7464/22.11.2022 г., Акт №156, т. 25, н. д. 5297.

Изготвени са данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” в размер на 2 273,80 лв. и пазарна оценка от оценител по реда на чл.41, ал. 2 от ЗОС в размер на 15 850 лв. без ДДС.

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следния общински имот:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) общински с площ 990 (деветстотин и деветдесет) кв. м в кв. 19 (деветнадесет) на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Горно Изворово, одобрен със Заповед №1022/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници на имота: край на населено място; улица; УПИ II-100; терен за озеленяване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4225/11.11.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7464/22.11.2022 г., Акт №156, т. 25, н. д. 5297.

Начална тръжна цена: 15 850 (петнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.