РЕШЕНИЕ
№907
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2184/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 380.00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 - незастроена земя, с площ 35 кв.м от УПИ XVI-9061 в кв. 482 на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Н-102-2/2023/2022 г. от Надя Малакова за доброволно прилагане на Подробен устройствен план ПУП на град Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, относно Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVI-9061 с обща площ 899 кв. м в кв. 482. Съгласно представения Нотариален акт №65, т. VII, вх. рег. №3207/ 19.05.2008 г, д. 1699, заявителката е собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9061 с площ 864 кв. м по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. При урегулирането към този поземлен имот се придава общинска земя, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 с площ 35 кв. м по Скица-проект №15-14764-09.01.2023 г. на СГКК - Стара Загора. За проектния имот е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4304 от 25.01.2023 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №424/27.01.2023 г., Акт №81, т. 2, н. д. 300.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания Урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 352.00 лева, по Удостоверение за ДО №7404067885/2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 2380.00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

4304/2023 г.

Надя Малакова

2 380.00

ОДО

Реална част с площ 35 кв. м от УПИ ХVI-9061 в  кв. 482 по ПУП на град Казанлък

2. Определя пазарна цена от 2 380.00 (две хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план: Незастроена земя, реална част при граници: улица, УПИ ХVII-9060, ПИ 35167.501.9061, УПИ ХV-9062, от урегулиран поземлен имот ХVI-9061 (шестнадесет за девет нула шест едно) в кв. 482 (четиристотин осемдесет и втори) по ПУП на град Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет пет пет три), с площ 35 (тридесет и пет) кв. м, при граници: ПИ с идентификатори: 35167.501.9062, 35167.501.9060, 35167.501.9061, Проектен имот 35167.502.8032, по Скица-проект №15-14764-09.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при което се отнема площ от 35 кв. м от ПИ с ид. 35167.502.8032 с площ 3154 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка, да сключи договор с Надя Малакова от град Казанлък, област Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Надя Малакова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Надя Малакова, адрес за кореспонденция: от град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.