РЕШЕНИЕ
№908
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2172/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I отреден "За производствена и складова дейност", с площ 1 952 кв.м, находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г., на Общински съвет-Казанлък бе включен:

Под номер 13: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с площ 1 952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв. м, отреден „За производствена и складова дейност“ в кв. 74 (седемдесет и четвърти) по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/08.06.2006 г. на Общински съвет Казанлък, с адрес: с. Бузовград, общ. Казанлък, при граници на имота: североизток, северозапад – улици, югоизток – УПИ II, юг – УПИ IV. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №3904/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията под №6013/13.11.2020 г., Акт №3, Том 22, н. дело 4476.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на съшия.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл.5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

 

Р Е Ш И:

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с площ 1 952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв. м, отреден „За производствена и складова дейност“ в кв. 74 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Бузовград, одобрен с Решение №452/08.06.2006 г. на Общински съвет Казанлък, с адрес: с. Бузовград, общ. Казанлък, при граници на имота: североизток, северозапад – улици, югоизток – УПИ II, юг – УПИ IV.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №3904/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията под №6013/13.11.2020 г., Акт №3, Том 22, н. дело 4476.

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум и пазарна оценка за имота по т. I.

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. II, да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.