РЕШЕНИЕ
№909
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2158/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-108, кв. 30 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №864/1970 г. и №156/1983 г., представляващи по Скица-проект Поземлени имоти с проектни идентификатори 27499.501.3268, 27499.501.3267 и 27499.501.3266 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №94-М-2378-1/13.01.2023 г. от Миглена Градева, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-108, кв.30 по плана на с. Енина, Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108 с площ 383 (триста осемдесет и три) кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108, с проектна площ 4 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3268), проектна площ 9 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3267) и с проектна площ 24 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3266),  попадат в улична регулация –между осови точки 67-84-83-71 по план за регулация, одобрен със Заповед №864 от 1970 г.

Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР за Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108, като даряваната част от имота, представляват поземлени имоти с проектни идентификатори 27499.501.3268 с площ 4 (четири) кв.м, 27499.501.3267 с площ 9 (девет) кв.м и 27499.501.3266 с площ 24 (двадесет и четири) кв.м, съгласно Скица-проект №15-823-03.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реални части от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от Миглена Градева, както следва:

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-108, кв.30 по плана на с. Енина, одобрен със Заповед №864 от 1970 г. и №156 от 27.09.1983 г., дарява на община Казанлък, собствеността върху земя част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.108 - с проектна площ 4 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3268), проектна площ 9 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3267) и с проектна площ 24 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3266), съгласно Скица-проект №15-823-03.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора;

1.2. Данъчната оценка на дарената част от имота с проектна площ 4 кв.м е в размер на 16,30 лв. (шестнадесет 0,30 лв.), съгласно Удостоверение за ДО №7404068163/02.02.2023 г., проектна площ 9 кв.м е в размер на 40,40 лв. (четиридесет 0,40 лв.), съгласно Удостоверение за ДО №7404068164/02.02.2023 г. проектна площ 24 кв.м е в размер на 107,80 лв. (сто и седем 0,80 лв.), съгласно Удостоверение за ДО №7404068165/02.02.2023 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за приемане на дарението, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Миглена Градева, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.