РЕШЕНИЕ
№912
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2143/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 640 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор IX-157, с площ 760 кв. м, кв.48, находяща се в с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление от Цветанка Колева с вх. №94-Ц-913-2/19.09.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот IХ-157 в кв. 48 на с. Розово, с площ 760 кв. м,  съгласно действащия ПУП, одобрен със Заповед №16/1987 г.

Заявителят е собственик на жилищната сграда, построена в имота, съгласно Нотариален Акт №121, т. 2, рег. №1885, Дело №208/2013 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №6609/04.09.2013 г., Акт №183, т. 20, Дело №4159.

Община Казанлък е собственик на УПИ IХ-157 с площ 760 кв. м в кв. 48 на с. Розово, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4258/29.11.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №7748, вх. рег. №7749/ 05.12.2022 г., Акт №147, т. 26, н. дело 5499.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 3 594,80 лв., съгласно Удостоверение №7404067614/06.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с №94-Г-2852-1#10/11.01.2023 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е  10 640,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4258 от 29.11.2022 г.

Цветанка Колева

10 640,00

Жилищно строителство

УПИ IХ-157 с площ 760 кв. м в кв. 48 на с. Розово

2. Определя пазарна цена в размер на 10 640,00 (десет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот IХ-157 (девети за сто петдесет и седми) в кв. 48 (четиридесет и осми) на с. Розово, съгласно действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: север – УПИ VII-167; изток - УПИ VIII-156; юг – улица и запад – УПИ Х-158.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т. 2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Цветанка Колева, с адрес: с. Розово

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.