РЕШЕНИЕ
№915
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2123/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на поземлени имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9287, представляващ УПИ II-9287 с площ 625 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 500 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9291, представляващ УПИ VI-9291 с площ 1 086 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 550 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпиха Заявления с вх. №94-И-1239-1 и №94-И-1239-2 от 23.11.2022 г. от Илина Каракоева за прекратяване на съсобственост върху Поземлени имоти с идентификатор 35167.503.9291 и 35167.503.9287 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, местност „Старите лозя“.

Заявителят е собственик на част 595/625 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9287, съгласно Нотариален акт №143, т. 3, рег. №3245, Дело №471/2017 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №9056, вх. рег. №9061/28.12.2017 г., Акт №165, т. 31, Дело №6617, Заповед №242/21.02.2022 г. на кмета на Община Казанлък и Удостоверение за наследници №1833/29.08.2022 г. и на част 1055/1086 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9291, съгласно Нотариален акт №82, т. 1, рег. №1173, Дело №79/2017 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №1394/07.03.2017 г., Акт №135, т. 5, Дело №971, Заповед №241/21.02.2022 г. на кмета на Община Казанлък и Удостоверение за наследници №1833/29.08.2022 г.

Община Казанлък е собственик на част 30/625 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9287, съгласно АЧОС №4272/06.12.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №8090, вх. рег. №8091/15.12.2022 г., Акт №184, Том 27, н. дело №5746 и на част 31/1086 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9291, съгласно АЧОС №4271/06.12.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №8089, вх. рег. №8090/15.12.2022 г., Акт №183, Том 27, н. дело №5745.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

За имотите са изготвени данъчни и пазарни оценки. Данъчната оценка на част 30/625 от ПИ с идентификатор 35167.503.9287 е 339,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404067612/06.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-Р-481-1/12.01.2023 г. е на стойност 1 500,00 лева, без ДДС.

Данъчната оценка  на част 31/1086 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9291 е 350,30 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404067611/06.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-Р-481-1/12.01.2023 г. е на стойност 1 550,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4272/

06.12.2022 г.

Илина Каракоева

1 500,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9287, представляващ УПИ II-9287 с площ 625 кв. м в кв. 474 на гр. Казанлък

№4271/ 06.12.2022 г.

Илина Каракоева

1 550,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9291, представляващ УПИ VI-9291 с площ 1086 кв. м в кв. 474 по ПУП на гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.503.9287 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две осем седем) с площ 625 (шестстотин двадесет и пет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 17.11.2022 г., адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1063; 35167.503.1339, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9286; 35167.503.9452; 35167.503.9288; 35167.503.9468, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-9287 (втори за девет хиляди двеста осемдесет и седем) с площ 625 (шестстотин двадесет и пет) кв. м в кв. 474 (четиристотин седемдесет и четвърти) на гр. Казанлък по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 30/625 (тридесет към шестстотин двадесет и пет) идеални части от земята на съсобственика – Илина Каракоева за сумата от 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева, без ДДС.

3. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.503.9291 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две девет едно) с площ 1 086 (хиляда осемдесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,

адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1065; 35167.503.1350, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9468; 35167.503.9289; 35167.503.9457; 35167.503.9296; 35167.503.9292 представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9291 (шести за девет хиляди двеста деветдесет и първи) с площ 1 086 (хиляда осемстотин и шест) кв. м в кв. 474 (четиристотин седемдесет и четвърти) на гр. Казанлък по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 31/1086 (тридесет и един към хиляда осемдесет и шест) идеални части от земята на съсобственика – Илина Каракоева за сумата от 1 550,00 (хиляда петстотин и петдесет) лева, без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на идеалните части от имотите по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, в срока на валидност на пазарните им оценки, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Илина Каракоева, адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.