РЕШЕНИЕ
№917
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50

Относно: ОС_2162/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „През 2022 г. местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи активно във връзка с осъществяването на предвидената в ЗБППМН дейност по предотвратяването на противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на община Казанлък. Основен приоритет в реализирането на тази дейност е превенцията. За своята работа местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред Кмета на общината, Общинския съвет и пред ЦКБППМН, като за целта изготвя отчет, който следва да бъде приет от Общински съвет Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН

Р Е Ш И:

 

Приема Отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2022 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.