РЕШЕНИЕ
№920
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2150/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори: 40292.38.96, 40292.38.58, 40292.38.87 и 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, вх. №68-41-1/10.01.2023г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти с идентификатори: 40292.38.96,  40292.38.58, 40292.38.87, 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, община Казанлък на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“:

1. Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с: инв. №: 06297А000 - ТК (Тръбен кладенец), гр. Крън, извън регулация – Съоръжение вод., 06300А000 – БПС 2 (Бункерна помпена станция 2), гр. Крън, извън регулация – Сгради, 06303А000 – Диспечерски пункт с трафопост и охранителна зона около водоизточника, гр. Крън, извън регулация – Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.96; инв. №: 06298А000 - ТК (Тръбен кладенец), гр. Крън, извън регулация – Съоръжение вод., 06301А000 – БПС 3 (Бункерна помпена станция 3) и охранителна зона около водоизточника, гр. Крън, извън регулация – Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.58; инв. №: 06299А000 - ТК (Тръбен кладенец), гр. Крън, извън регулация – Съоръжение вод., 06302А000 – БПС 4 (Бункерна помпена станция 4) и охранителна зона около водоизточника, гр. Крън, извън регулация – Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.87; инв. №: 01142А000 – ТК (Тръбен кладенец), БПС 6 (Бункерна помпена станция 6) и охранителна зона около водоизточника, Каптаж - гр. Крън – Съоръжение вод., находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.97 от ВС „Крън“ по КККР на гр. Крън, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик, на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено разрешение за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане.

1. ТК (Тръбен кладенец), БПС 2 (Бункерна помпена станция 2), Диспечерски пункт с трафопост и охранителна зона около водоизточника се намират в землището на гр. Крън, община Казанлък и попадат в недвижим имот с идентификатор: 40292.38.96 по КККР на гр. Крън, община Казанлък;

2. ТК (Тръбен кладенец), БПС 3 (Бункерна помпена станция 3) и охранителна зона около водоизточника, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.58 по КККР на гр. Крън, община Казанлък;  

3. ТК (Тръбен кладенец), БПС 4 (Бункерна помпена станция 4) и охранителна зона около водоизточника, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.87 по КККР на гр. Крън, община Казанлък;

4. ТК (Тръбен кладенец), БПС 6 (Бункерна помпена станция 6) и охранителна зона около водоизточника, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, община Казанлък.

В горепосочените имоти са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016г., наш вх. №168-41-1/03.01.2017г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №150, инв. №1142А000 – Каптаж Крън – Съоръжение вод.; Под №159, инв. №6297А000 – Тръбен кладенец – Крън, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №160, инв. №6298А000 – Тръбен кладенец – Крън, извън регулация – Съоръжение вод.;  Под №161, инв. №6299А000 – Тръбен кладенец – Крън, извън регулация – Съоръжение вод.;  Под №169, инв. №6300А000 – БПС 2  – Крън, извън регулация – Сгради;    Под №170, инв. №6301А000 – БПС 3 – Крън, извън регулация – Сгради;    Под №171, инв. №6302А000 – БПС 4 – Крън, извън регулация – Сгради; Под №172, инв. №6303А000 – Диспечерски пункт с трафопост – Крън, извън регулация – Сгради;             

Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане от ВС „Крън“ с: инв. №06297А000 - ТК (Тръбен кладенец) – Съоръжение вод., находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.96 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №06298А000 - ТК (Тръбен кладенец) – Съоръжение вод., находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.58 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №06299А000 - ТК (Тръбен кладенец) – Съоръжение вод., находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.87 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №01142А000 - ТК (Тръбен кладенец) – Съоръжение вод., находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, община Казанлък, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на изброените съоръжения за водовземане от ВС „Крън“, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, вр. с чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите; чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г./

 

Р Е Ш И:

В качеството си на собственик, на съоръжения за водовземане от ВС „Крън“ с: инв. №06297А000 - ТК (Тръбен кладенец), находящ се в Поземлен имот с идентификатор  40292.38.96 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №06298А000 - ТК (Тръбен кладенец), находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.58 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №06299А000 - ТК (Тръбен кладенец), находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.87 по КККР на гр. Крън, община Казанлък; инв. №01142А000 - ТК (Тръбен кладенец), находящ се в поземлен имот с идентификатор: 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, община Казанлък, община Казанлък, дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Крън, община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.