РЕШЕНИЕ
№922
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50

Относно: ОС_2152/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора. 2. Одобряване заданието на Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 06848.301.301 с НТП „За местен път“, общинска собственост по КККР на с. Бузовград общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №192-1115-2#1/11.11.2022 г. от Иво Димитров в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. и с граници: северoизток – ПИ 06848.301.301; югоизток - ПИ 06848.301.356; североизток – ПИ 06848.301.301; югозапад – ПИ 06848.301.301, с НТП: „За земеделски труд и отдиг“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, местност „Сметището“, ЕКАТТЕ: 06848.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от съществуващ МТП КОСТИ-Бузовград, извод СрН „Средногорово“, подстанция „Чудомир“ разположен в поземлен имот с идентификатор 06848.11.390 по КККР на с. Бузовград.

Проектната дължина на електропровода, ниско напрежение извън урбанизираната територия  е 424,73 м. и сервитутна зона  с площ 425,00 кв.м., подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през поземлен имот с идентификатор 06848.301.301 (проектна дължина е 122,32 м.) с НТП „За местен път“- собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 06848.11.44 (проектна дължина е 211,78 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 06848.11.395 (проектна дължина е 33,84 м.) с НТП „За местен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 06848.12.287 (проектна дължина е 53,83 м.) с НТП „За местен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 06848.11.390 (проектна дължина е 2,96 м.) с НТП „За автогараж“, частна собственост, всички по КККР на  с. Бузовград, одобрени със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. и с граници: северoизток – ПИ 06848.301.301; югоизток - ПИ 06848.301.356; североизток – ПИ 06848.301.301; югозапад – ПИ 06848.301.301 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 06848. Подробен

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 06848.301.301 с НТП „За местен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 06848.11.44 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 06848.11.395 с НТП „За мествен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 06848.12.287 с НТП „За местен път“, общинска собственост (с обща площ на сервитута 422,00 кв.м.), всички по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години    от датата на издаването му.

 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иво Димитров, в качеството си на заявител и заинтересувано лице по смисъла на ЗУТ, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.