РЕШЕНИЕ
№923
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50

Относно: ОС_2157/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №27499.172.59 – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищни нужди“. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци  с обща приблизителна площ  24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост. 4. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци  с обща приблизителна площ  24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-490-2/21.12.2022 г. от Станчо Леков и Георги Пенчев, в качеството си на собственици на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №27499.172.59 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.172.610, изток - ПИ 27499.172.28 и ПИ 27499.172.29, юг – ПИ 27499.172.611, запад – ПИ 27499.172.611)  – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За жилищни нужди“ с цел изграждане на жилищна сграда.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм). Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Жм са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-7453/02.12.2022 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот би могъл да се осъществи от север, от съществуващ път от републиканската пътна мрежа с идентификатор №27499.501.3090, през имот с идентификатор №27499.172.610 – с НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Оградата“ с площ от  0,161 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

В по-горе цитираното заявление Възложителя, е изявил  искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот  №27499.172.59 с площ 1,397 дка, засягащ следните поземлени имоти:

-ПИ  с идентификатор 27499.172.610,  по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За жилищни нужди“, което налага по изключение, поради липса на друга техническа и оправдана икономически реална възможност, преминаване през Поземлени имот с идентификатор №27499.172.610 общинска собственост, по КККР на с. Енина, община Казанлък за достъп до съществуващ път от републиканската пътна мрежа с идентификатор №27499.501.3090.

За определяне на трасе през имоти, общинска собственост е необходимо предварително съгласие на Общински съвет на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ. Това е  условие за издаване решение за утвърждаване на трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, когато същия е разположен на повърхността на терена съгласно чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.108 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №27499.172.59 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.172.610, изток - ПИ 27499.172.28 и ПИ 27499.172.29, юг – ПИ 27499.172.611, запад – ПИ 27499.172.611)  – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищни нужди“.

2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.172.59 – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, засягащ следният поземлен имот:

- ПИ  с идентификатор 27499.172.610, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

3. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

4. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци  с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост, както следва:

- 24,00 кв.м от ПИ  с идентификатор 27499.172.610 – с НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Оградата“ с площ от 0,161 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

За изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп  до Поземлен имот №27499.172.59 по КККР на с. Енина, местност ”Оградата“, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК. НТП на поземления имот ще се промени в „Местен път“, а вида територия в „За транспорт“.

5.  Определя срок на валидност на настоящето предварително съгласие описано в т.4 – 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Станчо Леков и Георги Пенчев, в качеството си на заявители, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.