РЕШЕНИЕ
№925
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2176/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83106.42.542, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена орна земя", територия "земеделска", с площ 2.163 дка, в местност "Паметника", землище на с. Шейново, общ. Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на "Търговски комплекс". 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7569-2/05.01.2023 г. от „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД, с управител Петър Бозуков с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 83106.42.542 с площ от 2.164 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя“ в местност „Паметника“ в землище село Шейново при граници и съседи с НТП: 83106.42.541 - „пасище“, собственост: стопанисвано от общината, 83106.42.514  - „за друг обществен обект, комплекс“, частна собственост, 83106.42.513 - „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна публична собственост от държавна пътна мрежа Шипка-Шейново-Дунавци, 83106.42.515 - „за друг обществен обект, комплекс“, частна собственост. Инвестиционните намерения на възложителя са да изгради търговски комплекс. Местоположението на имота е на северозапад от строителните граници на село Шейново. Достъпа до имота е възможен през ПИ с идентификатор 83106.42.513-„ за път от републиканската пътна мрежа“.  За водоснабдяване и електроснабдяване на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на устройствената зона от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Оо1 (обществено-обслужващи дейности -разновидност 1). Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 50% плътност на застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 40% минимално озеленяване и до 10 м максимална кота корниз, свободно застрояване, отреждане на имота „за търговски комплекс“.  

Представено е уведомление от РИОСВ №КОС-01-7492(1) от 19.12.2022 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Бъдещото застрояване да се съобрази със чл.6 и чл.25 на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83106.42.542, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя“, територия „земеделска“, с площ от 2.163 дка, при граници и съседи ПИ: 83106.42.541, 83106.42.514, 83106.42.513, 83106.42.515, в местност „Паметника“, землище на село Шейново, община Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на „търговски комплекс“.

2. Одобрява заданието по т. 1, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 206915081, с управител Петър Бозуков и адрес на управление гр. Казанлък

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



публ: 01/03/2023 г.