ОС_2221/06.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени преписи от Определение №2075/05.10.2022 г., влязло в законна сила на 22.02.2023 г. и Определение №2198/18.11.2022 г. по Адм. дело №438/2022 г. на АС - Стара Загора, с Определение №1988/22.02.2023 г. по Адм. дело №1199/2023 г. на ВАС, с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД и осъжда "Летище Казанлък" АД да заплати на Общински съвет - Казанлък сумата от 900 лв., представляваща разноските за адвокатско възнаграждение по делото.