ПОКАНА № 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 21.03.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2244/20.03.2023 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №900/23.02.2023 г., прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 23.02.2023 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 828 От дата: 20.03.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ