ПОКАНА № 52

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 30.03.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2252/23.03.2023 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2242/17.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Програма URBACT IV, проект ”AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2229/09.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срок за погасяване на общински дълг за изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2245/20.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на ”Програма за управление на отпадъците” на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2246/20.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на ”Програма за опазване на околната среда” на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2226/08.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга ”Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” като държавно делигирана дейност, считано от 01.05.2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2239/15.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2240/17.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. - 2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2189/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост - 18 броя имоти, находящи се в с. Енина и с. Средногорово, общ Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2243/20.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за 2022 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2234/13.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на 2 бр. поземлени имота, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ от 542 кв.м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 47 700 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ от 358 кв. м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 31 500 лв. без ДДС .
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2233/13.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 бр. поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2222/06.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2224/08.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 377/9012 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7853 с обща площ 9012 кв. м, УПИ V-7853, кв. 654 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 18 850 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2241/17.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 19.04.2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2228/09.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от & 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2230/09.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработката на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.220.446 - с НТП ”изоставена орна земя”, местност ”Старите лозя”, с площ от 1083 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”сграда за вилен отдих”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2231/09.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП с цел електрозахранване на имот с идентификатор 80532.39.17, с НТП ”нива”, местност ”Къра”, с площ от 4.999 дка в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2235/13.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.44 - с НТП ”Изоставена орна земя”, с площ от 2200,00 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2237/14.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 80532.69.39 с НТП - ”За стопански двор”, територия ”земеделска”, с площ от 11.980 дка, в местност ”Старата кория”, землище на с. Черганово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива за производствени и складови дейности и изграждане на фотоволтаична централа.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2236/13.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот №83106.42.543 - с НТП ”Нива”, с площ от 2162,00 кв. м по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За обществено обслужване и рекреационна дейност”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2193/16.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.42.515, с начин на трайно ползване (НТП) - ”за друг обществен обект ”комплекс”, ”земеделска територия”, местност ”Къра” с площ от 1038 кв. м, в землище на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на ”търговско-хотелски комплекс”; 2. Одобряване на заданието, подписано от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2192/16.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 77027.36.3, с начин на трайно ползване (НТП) ”нива”, ”земеделска територия”, с площ от 2574 кв. м в местност ”Стопански двор”, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива ”за производствени, складови дейности и обществено обслужване”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 838 От дата: 24.03.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ