ОС-2266/28.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което: 1. Обявява за нищожно разпореждането за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС; 2. Оставя без разглеждане искането на "Кумакс Инвест" ЕООД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като недопустимо; 3. Прекратява производството по административното дело в тази му част.