ОС-2277/31.03.2023 г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г., с която връща Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно, и следва да бъде отменено.