РЕШЕНИЕ
№928
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2252/23.03.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС-2232/10.03.23 г. от общинският съветник Денислав Сербезов, с което заявява позиция за напускане групата на „БСП за България“, както и освобождаване на председателското му място в ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.

Съгласно чл. 24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък „всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три”.

С Решение №6 от 28.11.2019 г. Общинският съвет прие принципите за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определи техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.

С Писмо вх. №ОС-2251/23.03.2023 г. от Пламен Караджов – общински съветник от групата „БСП за България“ се прави предложение на мястото на Денислав Христов Сербезов, за председател на ПК №8 – „Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт“, да бъде избрана Моника Божидарова Динева, която също е от същата група и партийна квота. По този начин г-н Сербезов ще остане редовен член на ПК №8.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

Р Е Ш И:

 

1. Изменя т.3 от Решение №6/28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56/28.01.2020 г., изм. с Решение №381/25.03.2021 г., изм. с Решение №395/27.04.2021 г., изм. с Решение №772/29.09.2022 г. на Общински съвет, както следва:

1.1. Избира за председател на ПК „За противодействие на корупцията, сигурност и обществен и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт – Моника Божидарова Динева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Общински съвет Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/04/2023 г.