РЕШЕНИЕ
№930
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2229/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срок за погасяване на общински дълг за изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На 26.11.2019 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Община Казанлък е подписан Административен договор за предоставяне на БФП (АДБФП) №РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01) за изпълнение на проект „Светът на траките“ на обща стойност  6 735 429,83 лева с ДДС. Проектът включва:

1. Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“.

2. Изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка (продължение на съществуваща алея до предвидения по проекта туристически комплекс).

3. Изграждане на Туристически комплекс “Светът на траките“, който ще осигури нужната туристическа инфраструктура за общо представяне на удивителната и уникална в световен мащаб концентрация на тракийски гробници.

Проект „Светът на траките“ първоначално бе удължен за изпълнение със срок до 01.03.2023 г., като в настоящия момент изпълнението му е спряно предвид неочаквани обстоятелства, касаещи един от обектите на интервенция – Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“. По време на осъществяване на основните СМР и КРР дейности се констатира необходимост от аварийно укрепване на основата на недвижимата културна ценност.

Община Казанлък реагира навременно със свикване на експертна комисия от Министерство на културата на основание чл.160, ал.2 и ал.3 от Закон за културното наследство (ЗКН). Експертната комисия излезе с доклад, който наложи редица дейности и обекта бе спрян с Акт образец №10 от Наредба №3/31.07.2003 г. до осъществяване на аварийното укрепване. Работата по проекта бе спряна и заради лошите зимни метеорологични условия, които не позволяват реализиране на строително-монтажни работи по другият незавършен обект – Туристически комплекс „Светът на траките“. Към настоящия момент Община Казанлък подготвя документи за удължаване на срока на проекта до 01.12.2023 г.

С Решение №161 от 28.05.2020 г. Общински съвет – Казанлък даде съгласие за сключване на договор за кредит с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който се пое дългосрочен дълг от Община Казанлък на стойност 4 379 000,00 лв. за 24 месеца.

Дългосрочният дълг бе използван за мостово финансиране на проект „Светът на траките“, поради невъзможността да бъде предоставена безвъзмездната финансова помощ от авансово плащане, съгласно чл.15, ал.2, т.1.3 от АДБФП.

Освен това, съгласно чл.15, ал.3 от АДБФП, междинно искане на плащане може да се поиска от Община Казанлък едва след представяне пред УО на ОПРР на подписани Актове Образец №15 от Наредба №3/31.07.2003 г. и за трите обекта, финансирани с безвъзмездната помощ. Това постави Община Казанлък в ситуация, в която имаше възможност само на едно междинно искане за плащане и то в края на изпълнение на проекта. На този етап Акт Образец №15 има за един от трита обекта на интервенция – Изграждане на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка. Завършването на обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“ с Акт Образец №15 налага удължаването на самия проект, а оттам и измества напред във времето исканията за плащане, с които да се погаси поетия дългосрочен дълг на Община Казанлък като мостово финансиране. Погасяването на дългосрочния дълг от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, съгласно подписания Договор за кредит №1165/02.06.2020 г. и Анекс №4 от 31.03.2022 г. към него, е с краен срок до 25.09.2023 г. 

Така стеклите се обстоятелства с необходимо аварийно укрепване на обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“ налагат удължаване погасяването на дългосрочният дълг, поет от Община Казанлък за мостово финансиране на проекта заради липса на верифицирани средства от УО на ОПРР.

С оглед Община Казанлък да не изпадне в забава по плащания на вноски по поетия кредит, се налага удължаването на срока за погасяване на дългосрочен кредит по Договор за кредит № 1165/02.06.2020 г. с 12 месеца или до 25.09.2024 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.17, във връзка с чл.17а, ал.2 и чл.19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие Община Казанлък да сключи Анекс към Договор за кредит №1165/02.06.2020 г. с „Фонд на органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който е поет дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“ по Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01), при промяна на следния основен параметър:

  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 25.09.2024 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C05) и/или от собствени бюджетни средства.

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подпише анекса към Договор за кредит № 1165/02.06.2020 г., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.