РЕШЕНИЕ
№931
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2245/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" на територията на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Програмата за управление на  отпадъците се разработва и изпълнява от кмета на община Казанлък, съгласно чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Тя е неразделна част от общинската Програма за опазване на околна среда.

Програмата е с отворен статут и  ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Казанлък, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

   ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за 2022 година

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. Отчетът обхваща съвкупността от застъпените в Общината дейности, свързани с третирането на отпадъците. Той описва организацията по събирането, транспортирането и третирането на смесени битови отпадъци.

В Община Казанлък  управлението на отпадъците е съсредоточено в отдел „Екология и транспорт“  към общинска администрация. Изготвя общинските програми, планове, наредби, заповеди за дейностите по управление на отпадъците.

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура.

Основният приоритет в програмата за управление на отпадъците е спазването на йерархията за третиране на отпадъците:

 

 • Предотвратяване образуването на отпадъци;
 • Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;
 • Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени

 

Общинското ръководство ясно осъзнава, че чистотата и приветливостта на общината са  от изключителна важност за нейното развитие.

- За постигане на основните принципи на програмата – чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Казанлък е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейността се осъществява от ОП „КД и ПИС“ към  Община Казанлък  През 2022 г. с натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО. са закупени нови съдове за събиране отпадъци /контейнери тип „Ракла“, еднофамилни кофи, три мобилни центрове за разделно събиране/ и нови автомобили /сметосъбирачи, мотометачка, мултифункционален автомобил.

- Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват чрез изготвени графици, включващи 2 пъти в месеца събиране и извозване на смесените битови отпадъци по населените места. Смесените битови отпадъци се извозват на Претоварна станция –Казанлък находяща се в землището на с. Черганово, общ. Казанлък и оттам се транспортира до Регионално депо – с. Ракитница

- За обезпечаване на разходите ежегодно от Общински съвет-Казанлък  е  одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Казанлък за съответната година.

 - През 2022 г. не е променян размера на такса битови отпадъци, която собственици и наематели на жилищни и нежилищни имоти на територията на Община Казанлък.

- Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи. За почистване на нерегламентирани сметища в Общината през 2022 г. са разходени средства в размер близо 100 00.00 лв.

 - След многократно отправяне на покани към Организации по оползотворяване и техния отказ, Община Казанлък изпълнява задълженията си по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО, относно отпадъци от опаковки като сключи Договор №Д10-67/14.10.2022 г. с фирма „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ“ ЕООД с издадено Разрешително №13-ДО-533-00 от 10.11.2017 г. за дейности с отпадъци. Разположени са  три мобилни центрове за разделно събиране на този вид отпадъци в три точки на територията на общината. Събраните и транспортирани  отпадъци от опаковки от общинско предприятие  „ОП КД и ПИС“,  ще бъдат временно съхранявани, до последващото им предаване на фирма „КОМУНАЛЕФЕКТ

СЕРВИЗ“ ЕООД за предварително третиране и оползотворяване и/или предаване за рециклиране  на оторизирани оператори.

 Принципите на  изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, са заложени в Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на отпадъци от опаковки, която част от приетата с Решение №695/26.05.2022 г. от Общински съвет-Програма за управление на отпадъци на община Казанлък за периода 2021-2028 г.

 

 -   Община Казанлък има изградена площадка за открито аеробно компостиране на зелени битови отпадъци имот с идентификатор №80532.234.549 НТП-сметище с местонахождение

с. Черганово, област Стара Загора, община Казанлък. С Решение №720/30.06.2022 г. на Общински съвет, площадката е предоставена за стопанисване  и експлоатация на ОП „ КД и ПИС“ с цел разделно събиране на биоразградими отпадъци със съоръжения за предварително третиране  и оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъците, осигуряващи изпълнението на целите по чл.31, ал1, т.2 от ЗУО. Произвежданият компост, който ще се ползва за нуждите на Общината (при озеленяване, подхранване почвата на общински терени:

благодарение на компостирането ще избегнем необходимостта от изхвърляне или изгаряне на растителни остатъци и ще получим много ценен тор, който обогатява почвата с органични вещества 

-  През отчетната 2022г. Община Казанлък сключи договори с фирма „МОНАМУР 6“ ООД за осигуряване площадки и приемане на  Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

Данни за събрани и транспортирани  битови /строителни  отпадъци за 2022г.:

Общи количества/тон:

 - смесени битови отпадъци за депониране – 24 550,29 т.- предаден на „КОНСОРЦИУМ РСУО- СТАРА ЗАГОРА“      

- биоразградими отпадъци -383,232/т. -заложени  за третиране/ компостиране/ на наша площадка                                                                                                                                                                             

- строителни отпадъци- 3071,07/ т.- предадени за претрошаване на фирма „БРИГАДА“ ЕООД

- пластмасови опаковки- 13,28/т. предадени на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ“

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/- 85,27/т.-предадени на  Организация по оползотворяване „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД

- облекла-21,58 /т.-предадени на  “М ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД

 

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците и разработените нормативни актове за общината, целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове така и от РИОСВ – Стара Загора, ОДБХ, РЗИ.

Съгласно Общинския план за дейностите към Програмата, през отчетния период са изпълнени следните дейности:

 

 • Участие в регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо за третиране на отпадъците.
 • Участие в националната кампания „Да изчистим България заедно“ и проведени две общински кампании за събиране отпадъци.
 • Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
 • територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 • Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО/Закон за управление на отпадъците/ - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране.
 • Осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с управлението на отпадъците – програма, наредби.
 • Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването – ежегодно Кмета на община Казанлък информира кметовете на да извършат оглед на речните легла и прилежащите им територии за наличие на замърсявания с отпадъци (локални сметища) и при установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (сметища), да се организира своевременно почистване на замърсените терени, а през месец април се извършват планови проверки от РИОСВ – Стара Загора.

 

 • Контролни дейности – извършване на проверки, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления.

           - Подобряване изпълнението на целите по чл.З1, ал1, т.2 от ЗУО

- Ефективното използване на отпадъците като ресурси“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.24, ал.2 от ЗМСМА, във чл.52, ал.8 във вр. с ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение „Програма за управление по отпадъците 2021-2028“ на община Казанлък за  2022 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.