РЕШЕНИЕ
№932
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2246/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" на територията на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира разработването, приемането и отчитането на програма за опазване на околната среда от кметовете на общини.

Програмата е  динамична и  с отворен статут. Същата ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Казанлък, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Съгласно чл.79, ал.5, ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, годишния отчет по изпълнение на Програмата се представя пред Общински съвет – Казанлък и се изпращат в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Стара Загора.

Основната цел, залегнала в програмата са постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на община Казанлък, запазване на доброто състояние на околната среда, в частност опазване на води, въздух, почви, биоразнообразие, зелена система  и намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на населението с опазването на околната среда.

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за 2022 година

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Законът за опазване на околната среда има за цел създаването общите принципи и правила в съответствие на съвременно екологично  законодателство за опазване и подобряване на качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по отношение на факторите, които я увреждат. По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната среда е водещ документ в областта на опазване на околната среда на местно ниво.

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда е изготвена Програма за опазване на околната среда,  приета с Решение №722/30.06.2022 год. по Протокол №41 от Общински съвет Казанлък.

Данни и информация, отнасящи се до отделните компоненти на  околната среда:

Въздух

Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, нормирането на вредни вещества в отпадъчните газове от двигатели с вътрешно горене се извършва по показатели димност, въглероден оксид, азотни оксиди и въглеводороди. Нормите за максимално допустими емисии на вредни вещества в отработените газове са регламентирани в Наредба №32/1998 г. за периодичните прегледи за проверки на техническата изправност на пътните превозни средства.

Измерване на емисиите от моторните превозни средства се извършва в рамките на годишния технически преглед.

Почти цялата пътна инфраструктура в община Казанлък е в ремонт (подмяна водопроводната система по проект),  което допринася за увеличаване на емисиите на прах и вредни газове от автомобилния транспорт. Други източници на замърсяване са отоплителните инсталации на обществени сгради и битовите отоплителни инсталации, които имат сезонен характер.

Транспортният поток от леки и товарни автомобили  допринасят до известна степен за влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделените от двигателите вредни вещества (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, оловни оксиди) са в основата на замърсяването на приземния атмосферен слой в населените места на територията.

Община Казанлък осъществява непрекъснат  контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за изпълнението на програмните документи по управление на качеството на атмосферния въздух на община Казанлък

 - засилва се контрола и ограничаване движението на МПС с неизправни „катализатори.

 - повишаване привлекателността на градския транспорт-изцяло с електрически автомобили: удобни маршрути, приятна и комфортна обстановка в автобусите, качествено и приветливо  обслужване

Община Казанлък е с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух - няма значими източници на емисии. Няма  данните от OPSIS системата в с. Ръжена за  нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух през 2022 г.

Води

Основните приоритети при осъществяването на контролната дейност по компонент води са свързани с опазване и подобряване състоянието на повърхностните води като стратегически национален ресурс чрез намаляване на замърсяването с отпадъчни води от битови и промишлени източници.

Община Казанлък извършва текущ контрол за предотвратяване замърсяването на водните ресурси с цел ефективно им използване и опазване на водните екосистеми. Констатирани са системни  нарушения и замърсявания на територията на язовир „Копринка“. Извършват огледи на речните корита на реките Тунджа, Енинска, Лешница и прилежащите им корита преминаващи през населените места на общината. В случай на констатирани нарушения се изготвят предписания към кметове и кметски наместници за почистване на замърсяванията.

Почви 

От ежегодно провеждания мониторинг на почвите от РИОСВ- Стара Загора може да се направи извода, че те не са замърсени с тежки метали, металоиди. Старите, негодни за употреба препарати се съхраняват на склад.

Флора

Климатичните условия и разнообразният релеф предопределят богатото фаунистично разнообразие на общината.

Горите и горските земи собственост на община Казанлък са разположени в териториалния обхват на ДГС „Казанлък”, на част от територията на община гр. Казанлък Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на вредители, залесяване и провеждане на санитарни сечи. Вследствие възникналите големи пожари  през месеците август и юли  са засегнати общо 174 дка. борова гора-общински горски фонд. 50% от дървесната растителност е  унищожена напълно, другата половина e частично обгоряла. Община Казанлък има сключен договор  с ДГС – Казанлък за почистване обгорялата дървесина. След нейното почистване ще се предприемат мерки за извършване залесяване.

За опазване на биологичното разнообразие при билкосъбирането се упражнява контрол от общинска администрация и РИОСВ - Стара Загора. На контрол са подложени пунктовете за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове и гъби. РИОСВ – Стара Загора упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и защитени видове растения и животни.

През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана нанасянето на повреди на клоните от липовите и ореховите дървета.

През 2022 година не са издавани разрешителни за ползване на лечебни растения. Не са постъпвали и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на лечебни растения.

Шум

Друг важен показател за устойчивото състояние на околната среда е шумовият фон. На територията на общината няма постоянни пунктове за измерване на нивото на шума. Наблюденията показват, че това не е сериозен проблем за населението на общината. Изключение в това отношение прави населението живеещо в близост до транспортни възли като ЖП гарата, както и това живеещо в близост до пътните артерии. Решение на този проблем се търси чрез подобряване на пътните настилки и озеленяването на градската среда.

Един в голяма степен национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен характер, е регулиране популацията на безстопанствените кучета. Община Казанлък, съвместно с фондация“ Анимал хоуп“ – Казанлък и австрийската неправителствена организация „Терхилфе зюден“ подпомага доброволците, които обгрижват бездомните животни включвайки ги в целогодишно провежданите комуникационни кампании за насърчаване на осиновяването на животни от Общински приют за бездомни кучета, за задължителна идентификация  регистрация на домашните любимци. Направените наблюдения върху популацията на домашното куче в общински мащаб налагат следните изводи: с много малки изключения, на територията на общината няма безстопанствени кучета, а „отвързани“ в момента домашни любимци. Голяма част от домакинствата притежават кучета и се грижат за тяхното благополучие. Срещането по улиците на единични екземпляри, не е правило и обикновено те имат свои стопани.

Защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие

Защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие Съществуващите на територията на общината защитени територии се характеризират с устойчивост на екосистемите и изпълняване на природозащитните функции, за които са създадени.

Не са констатирани посегателства върху тяхното биоразнообразие или промяна в абиотичните фактори на средата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.4 във вр. с ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда 2021-2028“ на община Казанлък за 2022 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.