РЕШЕНИЕ
№933
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2226/08.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" като държавно делигирана дейност, считано от 01.05.2023 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.

Социалните услуги в община Казанлък реализират широк спектър дейности, които задоволяват потребностите на рисковите групи от общината.

Във връзка с променената правна рамка на социалните услуги в страната е необходимо да се предприемат действия от органите за местна администрация с цел законосъобразното и навременно създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2023 година от община Казанлък.

Съгласно разпоредбите за Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемане на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решението на Министерския съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяване на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Социалната услуга е разкрита на 01.05.2022 г. като „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11 в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0017-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 с определен капацитет 40 места. Съгласно заложените дейности по горепосочения проект услугата се предоставя за срок от 12 месеца до 30 април 2023 г.    

 

Съгласно чл.2 от Постановление №7/19.01.2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г., социалните услуги по приключили проекти по оперативни програми, които ще продължат да се предоставят през 2023 г., се финансират като делегирани от държавата дейности от датата, следваща приключването на финансирането им с европейски средства. До приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. социалните услуги, на които следва да се осигури устойчивост, се финансират от бюджетите на общините съгласно стойностните показатели, приети с Решение №50 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение №196 на Министерски съвет от 2022 г. и Решение №540 на Министерски съвет от 2022 г.

Необходимите средства за създаването на цитираната по-горе нова социална услуга ще бъдат осигурени на Община Казанлък чрез извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за делегиране от държавата дейности във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи след приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

С цел постигане устойчивост на резултатите от изпълнение на проекта BG05M9OP001-2.090-0017-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – етап 2 – предоставяне на новите услуги“ и в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и заложените приоритети в Плана за действие 2022-2027 към нея е необходимо да бъде разкрита нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Казанлък като делегирана от държавата дейност.

С Писмо с изх. №12-16-69#2/11.01.2023 г. до Агенция за социално подпомагане Община Казанлък инициира създаване на нова социална услуга за дневна грижа „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Казанлък, която се финансира от държавния бюджет, считано от 01.05.2023 г., съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен удостоверителен акт, определящ потребността и необходимостта от съществуване на услугата до приемането на Националната карта на социалните услуги с приложено Заявление по чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги за разкриване на нова социална услуга като държавно делегирана дейност.

Със Заповед №РД01-0242/09.02.2023 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е издадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в община Казанлък, област Стара Загора, на адрес – ул. „Маньо Стайнов“ №11, считано от 01.05.2023 г. С Писмо с вх. №12-00-0043#1/25.01.2023 г. до Агенция за социално подпомагане, Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) е изразила положително становище за съответствие на социалната услуга „ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Казанлък със стандартите за качество, при съобразяване на §4 от ПЗР на Наредбата за качество на социалните услуги, във връзка с чл.15 от ЗСУ.

Социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ), гр. Казанлък като делегирана от държавата дейност е с капацитет 40 места, считано от 01.05.2023 г., както и екип на услугата включващ 15 щатни броя персонал, в т.ч. управител. Целевата група са пълнолетни лица с увреждания, включително и с деменция, които обичайно са лица в надтрудоспособна възраст, с трайни увреждания, в невъзможност да се самообслужват, с необходимост от постоянна грижа и подкрепа, диагностицирани едновременно с няколко заболявания: на сърдечно-съдовата система, скелетно-мускулни заболявания, бъбречни и други вътрешни заболявания, неврологични заболявания, инсулинозависим диабет, деменция и др. Социалните дейности в ДЦПЛУ ще се предоставят в материално-техническа база, разположена на първи етаж от двуетажна самостоятелна сграда, общинска собственост, намираща се в гр. Казанлък, на адрес – ул. „Маньо Стайнов“  №11. Много добре изградени са инфраструктурни, транспортни и комуникационни връзки, достъп до различни видове обществени услуги, които ще способстват за постигане целите на услугата, подобряване качеството на живот на потребителите и тяхното социално включване. Специализираната социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ ще прилага програми за работа съобразени с индивидуалните потребности на потребителите, с цел удовлетворяване им, като се гарантира качествено предоставяне на социалните дейности и ефективно реализиране на плановете за подкрепа на потребителите. В ДЦПЛУ ще се прилагат и развиват добри практики. За нуждите на новоразкритата социална услуга ДЦПЛУ с горепосочения капацитет е необходим, за да бъде осигурена подходяща грижа за потребителите, следния персонал:

1 бр. Управител, 1 бр. Социален работник, 1 бр. Специалист в социална услуга, 2 бр. Медицински специалист (на 4 ч. раб. ден), 1 бр. Рехабилитатор, 3 бр. Трудотерапевт, 1 бр. Касиер /Домакин, 4 бр. Санитар, 1 бр. Огняр/ Работник поддръжка (на 4 ч. раб. ден).“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.15, т.7 от Закона за социалните услуги, чл.53, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.1 от Закона за социалните услуги и чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги,

  

Р Е Ш И:

1. Създава като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, с държавно финансиране считано от 01.05.2023 г.

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши необходимите законови действия, свързани с откриване на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“

3. Дава съгласие  броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет -  40 човека.

4. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва – 1 бр. управител, 1 бр. социален работник, 1 бр. специалист в социална услуга, 2 бр. медицински специалист (на 4 ч. раб. ден), 1бр. рехабилитатор, 3 бр. трудотерапевт, 1 бр. касиер /домакин, 4 бр. санитар, 1 бр. огняр/ работник поддръжка (на 4 ч. раб. ден).

5. Дава съгласие предоставянето на социалната услуга да се извършва от 01.05.2023 г.

6. Допуска предварително изпълнение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/04/2023 г.