РЕШЕНИЕ
№934
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2239/15.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Законът за социалните услуги (ЗСУ), с който се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определя ролята на общинските администрации при реализирането на този процес. Съгласно §31 от ЗСУ Националната карта на социалните услуги се приема от Министерски съвет до 12 месеца от публикуване на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

В чл.35, ал.1 от ЗСУ е определен начина, по който се разработва, Националната карта на социалните услуги:

1. Анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2. Предложения на общините в резултат на анализа по т. 1 за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Въз основа на анализите и предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане (АСП) извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработва предложение за Национална карта на социалните услуги.

С Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ) се уреждат критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл.34 от ЗСУ, както и редът за нейното разработване и актуализиране. С наредбата се определят и критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл.35, ал.1 от ЗСУ, редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Националната карта на социалните услуги.

 

Ангажиментите на общините по изготвянето на Анализа на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво са регламентирани в глава трета „Национална карта на социалните услуги“, раздел І от НПСУ.

Кметът на общината организира разработването на анализа на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Анализът на потребностите се разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата и задължително следва да включва:

 

  • показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата;
  • съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители);
  • брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);
  • информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги);
  • данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години;
  • информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и материална база);
  • информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

           

Показателите в общината по критериите за всички услуги, посочени в глава втора от Наредбата, се отчитат по настоящ адрес на лицата.

Въз основа на анализа на потребностите и обсъждането в Областна администрация, кметът на общината изготвя предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането кметът на общината може да внесе промени в Предложението за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво.

В чл.42 от НПСУ е регламентиран начинът на представяне на анализа на потребностите по чл.37, ал.1 и обсъждане на предложението по чл.41, ал.1. Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението. Обсъждането не може да бъде по-кратко от 30 дни, като включва публикуване на анализа на потребностите по чл.37, ал.1 и на предложението по чл.41, ал.1 на интернет страницата на общината, провеждане на публични дискусии, провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги. На 13.02.2023 г. на сайта на Община Казанлък в секция „Обществено обсъждане“ е публикувана информация с всички изготвени документи относно представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението. На 07.03.2023 г. от 16:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък се проведе представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението. След представянето не са постъпили становища и други предложения. За резултатите от обсъждането кметът на общината представя на общински съвет обобщена информация.

 

Съгласно разпоредбата на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НПСУ, до шест месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. кметовете на общини следва да разработят и изпратят по електронен път на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане разработените, обсъдени и одобрени от общинския съвет анализи на потребностите и предложения.

 

Съгласно разпоредбата на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на НПСУ максималният брой на потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, определен в първата Национална карта на социалните услуги, не може да бъде по-малък от достигнатия брой потребители на тези социални услуги, делегирани от държавата дейности, към 31 декември на годината, предхождаща годината на приемането на картата.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 от на Закона за социалните услуги във вр. с чл.41, ал.1 и чл.43 от Наредба за планирането на социалните услуги.

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2. Одобрява Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Приложение №1 неразделна част от Предложението;

3. Допуска предварително изпълнение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/04/2023 г.