РЕШЕНИЕ
№937
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2243/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за 2022 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага. С настоящият Доклад за изпълнението на ОУП за 2022г. се прави отчет и предложения за изменение на плана.

Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общински съвет с Решение №579 от 26.10.2017 г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017 г. Той се прилага вече 5 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес. Последното решение на общинския съвет, с което  се разрешава изменение на ОУП е от 29.09.2022г.

В хода на прилагане на ОУП през периода м. октомври 2022 – м. март 2023 г. се получиха нови заявления от частни лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУП. Същите желаят основно в земеделски територии със забрана за промяна на предназначението да се допусне промяна предназначението им за застрояване, а в  урбанизираните територии да се промени режима за устройство на имотите, което не може да се осъществи без изменение на ОУП на община Казанлък.

Постъпилите искания за изменение на ОУП може да се класифицират най-общо в 2 основни групи:

I-ва група: В урбанизираната територия на гр. Казанлък -  3бр.

Основното желание на заинтересуваните собственици е да се промени

устройствената зона.

II- ра група: Извън урбанизираните територии на населените места на общината- 23 бр.

Основното желание на заинтересуваните собственици е да се допусне промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

 

Предоставям на Вашето внимание получените общо 26 заявления за изменение на действащия ОУП на общината за разглеждане и произнасяне. Всички собственици на имоти желаят едновременно с изменението на ОУП да се допусне и изменение на ПУП или изработване на ПУП. Към всяко заявление е посочено становището на общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/:

I. В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1 . С вх. №168-5697-1/10.01.2023 г. от Танчо Михайлов-управител на „ТНД Пропърти“ ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.503.9133, представляващ  УПИ XIV-9133 в кв.594 по плана на гр. Казанлък, с искане за промяна на устройствената зона за имота от „зона за спорт и атракции“ /Са/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението като счита за целесъобразно зоната да бъде Жм1/ жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване със занижени показатели-височина до 7м.

 

2. С вх. №194-М-7277-1/09.03.2023 г. от Мартин Камбуров, собственик на имот с идентификатор 35167.504.1484, представляващ УПИ IV-1484, кв.126 по плана на гр. Казанлък, с искане за промяна на устройствената зона за имота от смесена многофункционална зона /Смф/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/.

ОЕСУТ подкрепя предложението. Действащият ПУП- ПЗ за тази част от кв.126 е с отреждане за жилищно строителство и същият не е бил отразен в изработения ОУП. С промяната ще се коригира несъответствието между ОУП и ПУП за имота. 

 

3. С вх. №168-7777-1/16.01.2023 г. от Нели Шопова - Георгиева, управител на „Плантер“ ЕООД, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.142, 35167.503.150, 35167.503.151, 35167.503.292, част от УПИ II- за озеленяване, кв.591 по плана на гр. Казанлък, с искане за промяна на устройствената зона за имота от „зона за озеленяване“ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Съгласно ПУП- ИПГВР и ОУП на гр. Казанлък имотът, заедно с други имоти с обща площ от 358.44 дка е предвиден за устройствена зона за озеленяване. Промяната, която е логично да обхване цялата зона, ще се отрази на баланса на териториите за озеленяване за град Казанлък. Изменението на устройствената зона ще бъде възможно, ако се направи изменение на ОУП на град Казанлък с което да се докаже,  че град Казанлък има нормативно необходимите озеленени площи, като средство за подобряване на микроклимата и организиране отдиха на населението.

 

II. Извън урбанизираните територии:

 

В землището на гр. Казанлък:

1. С вх. №194-Щ-46-3/23.01.2023г. от Щерьо Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39 в землището на гр. Казанлък, м-ст „Арите“ с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на производствена и складова база.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

В землището на село Енина:

2. С вх. №168-7770-1/21.12.2022 г. от Анатолий Николов, управител на „Макс недвижими имоти“ ЕООД, ЕИК 205258113, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.126.59 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона – разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

3. С вх. №194-С-4275-1#1/22.11.2022 г. от Станислав Йорданов, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 27499.181.7 и 27499.181.6 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, с искане за възможна промяна на устройствената зона от Смесена функционална зона, разновидност1 „Смф1“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда и постройки от допълващото застрояване.

ОЕСУТ подкрепя предложението. В територията вече има и други имоти, на които е променена устройствената зона в жилищно малкоетажно застрояване, както и такива, които  са застроени с жилищни сгради.

 

4. С вх. №194-Д-7093-1#1/23.01.2023 г. от Джон Иванофф, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.181.15 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, с искане за възможна промяна на устройствената зона от Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  урегулиране на 5 бр. самостоятелни имоти за изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението. В територията вече има и други имоти, на които е променена устройствената зона в жилищно малкоетажно застрояване. За имотът има издадено Разрешение за строеж за 5 бр. жилищни сгради.

 

5. С вх. №194-Г-245-3/15.12.2022 г. от Георги Скобелев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.17.8 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

6. С вх. №194-С-490-1#1/14.12.2022 г. от Станчо Леков и Георги Пенчев, собственици на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.8 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението. Предлага на общински съвет- Казанлък да вземе решение, с което всички имоти в масив 172 на първа линия, граничещи с урбанизираната територия на с. Енина / с номера от №1-27,вкл.612 и 613/ да се даде възможност за промяна на земеделската земя за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/.

 

7. С вх. №194-Х-587-6/16.12.2022 г. от Христина Сорокова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.31 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на Склад за селскостопанска продукция и инвентар.

ОЕСУТ не подкрепя предложението за Предимно производствена зона /Пп/, тъй като имотът граничи от запад със зона за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, а също така противоречи на предложението по т.5, в което  се иска жилищно малкоетажно застрояване.

 

В землището на гр. Крън:

8. С вх. №168-7245-2/14.02.2023 г. от Николай Спиров, изпълнителен директор на „ЮМТ“ АД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42, земеделската земя с НТП „пасище“ в землището на гр. Крън, в Защитена зона „Централен балкан-буфер“, с искане за възможна промяна на земеделската земя, като за имота се предвиди Рекреационна зона за туристически дейности – разновидност 2 /Ок2/, с цел изграждане на сграда за отдих.

С Решение №814 от 28.10.2022 г. общински съвет-Казанлък е дал съгласие за изработване на ПУП за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1 с функционално предназначение „сграда за битови услуги“.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

9. С вх. №194-К-306-2/15.12.2022 г. от Косьо Стоянов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.250.65 в землището на гр. Крън, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „етерично-маслодайна култура“ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Имотът попада в охранителна зона за опазване на историческия ландшафт – ТКин 7-2 съгласно ОУП, където се  забранява строителство с изключение на подземно. Промяна на режима на охранителната зона може да се извърши по реда на ЗКН,  съгласувано с НИНКН- Министерство на културата.

 

В землището на с.  Хаджидимитрово:

10. С вх. №194-Л-622-2/16.12.2022 г. от Лиляна Колева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.8.17 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст. „Баиролу“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „зеленчукова градина“ в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

ОЕСУТ не  подкрепя предложението. Имотът попада в охранителна зона за опазване на историческия ландшафт – ТКин 7-1 съгласно ОУП, където се  допуска строителство при условията на Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Промяна на режима на охранителната зона може да се извърши по реда на ЗКН, съгласувано с НИНКН - Министерство на културата.

 

В землището на с. Шейново:

11. С вх.№ 168-5274-8/19.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 83106.20.112, 83106.21.103, 83106.21.109, 83106.21.404, 83106.22.141, 83106.22.142, 83106.23.135 в землището на с. Шейново, м-ст „Коджа кър“, с искане за възможна промяна на земеделските земи в зона за Производствени и складови дейности /Пп/,

с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Имотът попада в охранителна зона за опазване на историческия ландшафт – ТКин 7-1 съгласно ОУП, където се  допуска строителство при условията на Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Промяна на режима на охранителната зона може да се извърши по реда на ЗКН,  съгласувано с НИНКН- Министерство на културата. Имотите попадат и в Защитена зона от Натура 2000 от Директива за местообитанията- „Централен балкан-буфер“.

 

В землището на с. Ясеново:

12. С вх. №168-5274-5/02.12.2022г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на Поземлен имот с идентификатор 87641.58.13 в землището на с. Ясеново, м-ст „Армутлука“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Сгради със селскостопанско предназначение може да се изграждат в земеделски земи по реда на Наредба №19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им.

 

13. С вх. №168-5274-6/02.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на „Еврозид“ ЕООД, ЕИК 123663105, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 87641.129.526, 87641.155.233, 87641.156.539 и 87641.156.540 в землището на с. Ясеново, м-ст „Сечи дере“, с искане за възможна промяна на земеделските земи от „нива“ в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Имотите са обработваеми земи висока категория- 4 и 5 кат. и могат да се застрояват със селскостопански сгради по реда на Наредба №19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им.

 

В землището на с. Голямо Дряново: 

14. С вх. №194-С-1843-2/02.03.2022 г. от Симеон Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 15864.22.13,  15864.23.19,  15864.23.20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26, 15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Стублата“, с искане за възможна промяна на земеделските земи в зона за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

В землището на село Копринка:

15. С вх.№ 168-543-3/02.03.2023 г. от Неждет Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, ЕИК: 123083337, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3,   38563.124.5,   38563.124.12,   38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3,    38563.125.5,   38563.125.11,  38563.125.14,  38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20,  38563.125.32, 38563.125.39,  38563.125.58,  38563.163.1 в землището на с. Копринка, с искане за възможна промяна на земеделските земи в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на открити и закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за екологично и традиционно сушене  на селскостопанска продукция, постройки за инвентар,  сеновали, силажни ями  и други сгради, обслужващи селското стопанство.  

ОЕСУТ подкрепя предложението. С Решение №853/21.12.2022г. общински съвет-Казанлък е взел решение, с което одобрява изменение на ОУП за група имоти в землището на с. Копринка, граничещи с гореописаните.

 

В землището на с. Бузовград:

16. С вх. №194-Д-7895-2/15.12.2022 г. от Димитър Стефанов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 06848.31.197 в землището на с. Бузовград, м-ст „Зад лозята“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

ОЕСУТ подкрепя предложението да се даде възможност за промяна на предназначението на земеделската земя, но в рекреационна зона за вилен отдих /Ов/, тъй като имотът граничи с такава зона.

 

В землището на село Розово:

17. С вх. №194-Т-4146-1#1/28.02.2023 г. от Таня Атанасова, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 62983.59.8 и 62983.59.11 в землището на с. Розово, м-ст „Сованлъка“, с искане за възможна промяна на земеделските земи от „нива“ в зона за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

18. С вх. №194-Т-2793-1/06.01.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.2 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

19. С вх. №194-Т-2793-4/09.02.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 62983.63.17 в землището на с. Розово, м-ст „Бяла глина“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

20. С вх. №194-М-5639-9/20.12.2022 г. от Милен Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 59.113 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Розово, /получен след обединяването на ПИ №59.53  и №59.54/, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

ОЕСУТ  подкрепя предложението.

 

21. С вх. №194-Т-549-1/16.12.2022 г. от Татяна  Илчева, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 62983.8.44 в землището на с. Розово, м-ст „Орешака“, с искане за възможна промяна устройствената зона от земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности /За/ в зона за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

ОЕСУТ подкрепя предложението.

 

В землището на с. Горно Черковище:

22. С вх. №194-Й-1142-2/16.12.2022 г. от Йордан Атанасов и Петя Димова, собственици на поземлени имоти с идентификатори 49076.66.1 и 49076.66.3 в землището на с. Горно Черковище, м-ст „Керезлика“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „изоставена нива“ в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар.

ОЕСУТ не подкрепя предложението. Цялата територия около имотите е предвидена за зона за алтернативни земеделски  дейности /За/ съгласно ОУП на община Казанлък. Това са територии предимно за алтернативно земеделие с прилагане на екологични и високотехнологични съвременни методи за земеделско производство; биоземеделско производство, отглеждане на рози, лавандула и други етерично- маслодайни култури; трайни насаждения, зеленчукопроизводство, билки, гъби, пчеларство. С оглед на това, не е подходящо да се устрои зона за Производствени и складови дейности /Пп/ насред зона за алтернативни земеделски  дейности /За/.  Исканото застрояване може да се извърши в съответствие с Наредба № 19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им.

 

В землището на с. Кънчево:

23. С вх. №112-01-25#1/17.03.2023г. от инж. Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък, за Поземлени имоти с идентификатори: 40868.81.3, м. „Горанов камък“ общинска частна собственост, категория 7, НТП: нива, площ 226798 кв.м.; ПИ 40868.66.31, м.“Мишелика“, общинска частна собственост, категория 7, НТП “овощна градина“, площ 64296 кв.м.; ПИ 40868.79.19 м. „Мише кору“ общинска частна собственост, категория 9, НТП “овощна градина“, площ 10399 кв.м. и ПИ 40868.79.17 м. „Мише кору“ общинска частна собственост, категория 9, НТП “овощна градина“, площ 10399 кв.м. в землището на с. Кънчево, с искане за възможна промяна на земеделската земя в зона за Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична централа.

ОЕСУТ не подкрепя предложението за два от имотите- 40868.66.31 и 40868.81.3, които са отдадени от общината под наем за овощна градина и са засадени с лешници.  Ползвателите желаят да продължат да ги ползват със същото предназначение.

Не възразява по предложението за другите два имота- 40868.79.17 и 40868.79.19, които са земи по чл.19 от ЗОЗЗ. За тях общината може да се разпорежда след 2025г. и едва тогава може да се пристъпи към евентуална промяна на устройствения режим в ОУП. 

 

В периода на действие на ОУП от декември 2017г. до настоящия момент са настъпили съществени промени както в обществено-икономическите условия, при които е бил съставен плана, които имат влияние на неговата рамка и възможност за прилагане на предвижданията му. Променили са се граници на имоти, техни собственици, променили са се инвестиционните намерения на множество възложители, предоставяща възможност за реализиране на тези намерения. Заинтересуваните лица по чл.124а, ал.5 от ЗУТ, по чието искане може да се допусне устройствена процедура по одобряване на ПУП, имат право да поискат изменение на действащия ОУП при условията на чл.134, ал.3 от ЗУТ, а именно: „Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл.124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план“. Считам, че с оглед оптимизиране на сроковете за изпълнение на процедурите по изменение на устройствените планове тази възможност може да се използва разумно и целесъобразно. Освен промяна на обществено-икономическите са настъпили и множество промени в устройствените условия, в т.ч. изменения и в нормативната уредба. След настъпването на тези законодателни изменения много от собствениците на недвижими имоти са принудени да преосмислят инвестиционните си намерения и да променят разработките, въз основа на които ще се извърши реализиране на жилищни, складови, производствени и пр. обекти. Това налага и по-гъвкав подход към тези лица от страна на администрацията, в т.ч. и с обединяване на техните предложения за преодоляване на устройствените проблеми и поставянето им на вниманието на ОбС за приемане на решение по компетентност.

Съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ, общински съвет приема решение за изменение на действащ общ устройствен план по предложение на Кмета на общината. Това е и органът, който в хипотезата на чл.134, ал.3 от ЗУТ може да разреши неговото изменение, заедно със следващите го изменения на ПУП, след като ги обсъди.“

 

В хода на дебата постъпиха две предложения от Николай Златанов – председател на ОбС Казанлък, а именно:

1. Заявленията за промяна на ОУП да бъдат подложени на отделно гласуване, като се приемат становищата на постоянните комисии, ОЕСУТ и се съобразят изразените конфликти на интереси от общинските съветници – Станчо Леков, Георги Пенчев, Емил Нядялков и Моника Динева. Предложението се прие от общинските съветници.

2. В т. II „Извън урбанизираната територия“ подточка 23, два от поземлените имоти, находящи се в землището на с. Кънчево, съответно с идентификатор 40868.66.31, находящ се в м. “Мишелика“ и с идентификатор 40868.81.3, находящ се в м. „Горанов камък“, да отпаднат от проекта за решение, съгласно становището на ОЕСУТ. Предложението се прие от вносителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.124б, чл.127, ал.9, във вр. с чл.125 и чл.134, ал.1 и ал.3 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2022 г.

II. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък в съответствие с приложените задания, както следва:    

 

А:  В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №168-5697-1/10.01.2023 г. от Танчо Михайлов-управител на „ТНД Пропърти“ ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.503.9133, представляващ  УПИ XIV-9133 в кв.594 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от „зона за спорт и атракции“ /Са/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

2. По Заявление с вх. №194-М-7277-1/09.03.2023 г.  от Мартин Камбуров, собственик на имот с идентификатор 35167.504.1484, представляващ УПИ IV-1484, кв.126 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от смесена многофункционална зона /Смф/  в жилищна зона с преобладаващо нискоетажно застрояване /Жм/.

 

Б. Извън урбанизираните територии:

 

  В землището на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №194-Щ-46-3/23.01.2023 г. от Щерьо Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39 в землището на гр. Казанлък, м-ст „Арите“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на производствена и складова база.

 

В землището на село Енина:

2. По Заявление с вх. № 168-7770-1/21.12.2022г. от Анатолий Николов, управител на „Макс недвижими имоти“ ЕООД, ЕИК 205258113, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.126.59 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“ , с конкретизиран устройствен режим:   Смесена функционална зона – разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки.

 

3. По Заявление с вх. №194-С-4275-1#1/22.11.2022 г. от Станислав Йорданов, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 27499.181.7 и 27499.181.6 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим  от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим-Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда и постройки от допълващото застрояване.

 

4. С вх. №194-Д-7093-1#1/23.01.2023 г. от Джон Иванофф, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.181.15 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим- Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване“ /Жм/, с цел  урегулиране на 5 бр. самостоятелни имоти за изграждане на жилищна сграда във всеки един.

 

5. По Заявление с вх. №194-Г-245-3/15.12.2022 г. от Георги Скобелев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.17.8 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

6. По Заявление с вх.№ 194-С-490-1#1/14.12.2022г. от Станчо Леков и Георги Пенчев, собственици на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.8 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/,   с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на гр. Крън:

7. По Заявление с вх. №168-7245-2/14.02.2023 г. от Николай Спиров, изпълнителен директор на „ЮМТ“ АД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42, земеделската земя с НТП „пасище“ в землището на гр. Крън, в Защитена зона „Централен балкан-буфер“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „пасище“, с конкретизиран устройствен режим: Рекреационна зона за туристически дейности – разновидност 2 /Ок2/ с цел изграждане на сграда за отдих.

 

В землището на с. Голямо Дряново: 

8. По Заявление с вх. №194-С-1843-2/02.03.2022г. от Симеон Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 15864.22.13,  15864.23.19,  15864.23.20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26, 15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Стублата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя,

с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на село Копринка:

9. По Заявление с вх. №168-543-3/02.03.2023г. от Неждет Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, ЕИК: 123083337, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3,   38563.124.5,   38563.124.12,   38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3,    38563.125.5,   38563.125.11,  38563.125.14,  38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20,  38563.125.32, 38563.125.39,  38563.125.58,  38563.163.1 в землището на с. Копринка, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим:    Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на открити и закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за  екологично и традиционно сушене  на селскостопанска продукция, постройки за инвентар,  сеновали, силажни ями  и други сгради, обслужващи селското стопанство.  

 

В землището на с. Бузовград:

10. По Заявление с вх. №194-Д-7895-2/15.12.2022г. от Димитър Стефанов, собственик на поземлен имот с идентификатор 06848.31.197 в землището на с. Бузовград, м-ст „Зад лозята“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

В землището на село Розово:

11. По Заявление с вх. №194-Т-4146-1#1/28.02.2023г. от Таня Атанасова, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 62983.59.8 и 62983.59.11 в землището на с. Розово, м-ст „Сованлъка“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

12. По Заявление с вх. №194-Т-2793-1/06.01.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.2 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

13. По Заявление с вх. №194-Т-2793-4/09.02.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на поземлен имот с идентификатор 62983.63.17 в землището на с. Розово, м-ст „Бяла глина“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

14. По Заявление с вх. №194-М-5639-9/20.12.2022 г. от Милен Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 59.113 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Розово, /получен след обединяването на ПИ №59.53  и №59.54/, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

15. По Заявление с вх. №194-Т-549-1/16.12.2022 г. от Татяна Илчева, собственик на поземлени имоти с идентификатори 62983.8.44 в землището на с. Розово, м-ст „Орешака“, като се промени устройствения режим от „Земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности“ /За/ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на с. Кънчево:

16. По Заявление с вх. №112-01-25#1/17.03.2023 г. от инж. Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък, за Поземлени имоти с идентификатори: ПИ 40868.79.19 м. „Мише кору“ и ПИ 40868.79.17 м. „Мише кору“, общинска частна собственост, в землището на с. Кънчево, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим: Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична централа.

 

III. Одобрява Заданията, съставени от възложителите, за частично изменение на ОУП на община Казанлък за горепосочените имоти.

 

IV. Допуска да се изработят едновременно и Подробни устройствени планове или изменение на действащите Подробни устройствени планове, като  ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП. Одобрява заданията,  съставени от заинтересованите лица за изработване на ПУП или изменение на ПУП във връзка с изменението на ОУП за горепосочените имоти.

След изготвяне на проекта за изменение на ОУП, да се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените.

Проекта да се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от проведеното обсъждане.

 

V. Всички разходи по изработване на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък, по актуализация и поддръжка на ОУП и подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имоти да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

ПУП да се одобрят след като се актуализира изменението на ОУП за съответния имот или имоти.

 

VI. Не разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, за следните имоти:

 

В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №168-7777-1/16.01.2023 г. от Нели Шопова- Георгиева, управител на „Плантер“ ЕООД, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.142, 35167.503.150, 35167.503.151, 35167.503.292, част от УПИ II - за озеленяване, кв.591 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от „зона за озеленяване“ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

 

Извън урбанизираните територии:

2. По Заявление с вх. №194-Х-587-6/16.12.2022 г. от Христина Сорокова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.31 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя  „нива“ , с конкретизиран устройствен режим:  Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на Склад за селскостопанска продукция и инвентар.

 

3. По Заявление с вх. №194-К-306-2/15.12.2022 г. от Косьо Стоянов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.250.65 в землището на гр. Крън,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „етерично-маслодайна култура“, с конкретизиран устройствен режим: Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

4. По Заявление с вх. №194-Л-622-2/16.12.2022 г. от Лиляна Колева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.8.17 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Баиролу“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя  „зеленчукова градина“, с конкретизиран устройствен режим:

Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

5. По Заявление с вх. №168-5274-8/19.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на поземлени имоти с идентификатори 83106.20.112, 83106.21.103, 83106.21.109, 83106.21.404, 83106.22.141, 83106.22.142, 83106.23.135 в землището на с. Шейново, м-ст „Коджа кър“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим: Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

6. По Заявление с вх. №168-5274-5/02.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на Поземлен имот с идентификатор 87641.58.13 в землището на с. Ясеново, м-ст „Армутлука“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя   „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

 

7. По Заявление с вх. №168-5274-6/02.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на „Еврозид“ ЕООД, ЕИК 123663105, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 87641.129.526, 87641.155.233, 87641.156.539 и 87641.156.540 в землището на с. Ясеново, м-ст „Сечи дере“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя   „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

 

8. По Заявление с вх. №194-Й-1142-2/16.12.2022 г. от Йордан Атанасов и Петя Георгиева Димова, собственици на Поземлени имоти с идентификатори 49076.66.1 и 49076.66.3 в землището на с. Горно Черковище, м-ст „Керезлика“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „изоставена нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък;

Танчо Михайлов - „ТНД Пропърти“ ЕООД, с адрес: гр. Казанлък;

Мартин Камбуров с адрес: гр. Казанлък;

Нели Шопова - управител на „Плантер“ ЕООД, с адрес: гр. Казанлък;

Щерьо Георгиев, с адрес: гр. Казанлък;

Анатолий Николов - „Макс недвижими имоти“ ЕООД, с адрес: гр. Казанлък;   

Станислав Йорданов, с адрес: гр. Казанлък;

Джон Иванофф, с адрес: гр. Казанлък;

Георги Скобелев с адрес: гр. Казанлък;

Станчо Леков и Георги Пенчев, с адрес: гр. Казанлък;

Николай Спиров, изп. директор на „ЮМТ“ АД-, с адрес: гр. Казанлък;  

Косьо Стоянов, с адрес: гр. Крън;

Лиляна Колева, с адрес: с. Хаджи Димитрово;

Симеон Георгиев, с адрес: гр. Крън;

Неждет Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, с адрес: с. Дунавци;

Димитър Стефанов, с адрес: с. Бузовград;

Таня Атанасова, с адрес: гр. Казанлък;

Тихомир Иванов, с адрес: гр. Казанлък; 

Милен Иванов, с адрес: гр. Казанлък;

Татяна Илчева, с адрес: гр. Казанлък;

Йордан Атанасов и Петя Димова, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.