РЕШЕНИЕ
№939
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2233/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 бр. поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. е приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от проявен интерес на граждани за реализиране на инвестиционни намерения, както и по предложение на Община Казанлък.

Поради тази причина предлагам да бъдат включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.376 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем шест) с площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.80, 27499.11.63, 27499.4.3, 27499.4.4, 27499.4.5, 27499.5.602, Номер по предходен план: 000376. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4260/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8041/14.12.2022 г., Акт №142, т. 27, н. д. 5704.;

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.377 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем седем) с площ 381 (триста осемдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.83. Номер по предходен план: 000377. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4261/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8042/14.12.2022 г., Акт №143, т. 27, н. д. 5705.;

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.378 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем осем) с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора,

одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:

Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.42, 27499.5.44, 27499.5.48, 27499.5.74, 27499.5.49, 27499.5.50, 27499.5.51. Номер по предходен план: 000378. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4262/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8043/14.12.2022 г., Акт №144, т. 27, н. д. 5706.;

4. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.602 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула две) с площ 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.376, 27499.4.5, 27499.4.4, 27499.4.3, 27499.99.65. Номер по предходен план: 000602. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4263/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8044/14.12.2022 г., Акт №145, т. 27, н. д. 5707.;

5. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.603 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула три) с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.51, 27499.5.54, 27499.5.62, 27499.5.74, 27499.5.63, 27499.5.68, 27499.5.61, 27499.5.69, 27499.5.70, 27499.5.481, 27499.5.71, 27499.5.72, 27499.5.1. Номер по предходен план: 000603. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4264/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8045/14.12.2022 г., Акт №146, т. 27, н. д. 5708.           

За всеки от имотите са изготвени данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” и пазарна оценка без ДДС от оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, които са в размер както следва:

 

 

АОС

 

Описание на имота

Данъчна

оценка

Пазарна оценка

1.

№ 4260 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.376, площ 342 кв. м по КККР на с. Енина, мест. „Саднята“

31,90 лв.

1680 лв.

2.

№ 4261 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.377, площ 381 кв. м по КККР на с. Енина, мест. „Саднята“

35,50 лв.

1880 лв.

3.

№ 4262 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.378, площ 220 кв. м по КККР на с. Енина, мест. „Саднята“

20,50 лв.

1080 лв.

4.

№ 4263 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.602, площ 1151 кв. м по КККР на с. Енина, мест. „Саднята“

107,20 лв.

5670 лв.

5.

№ 4264 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.603, площ 1517 кв. м по КККР на с. Енина, мест. „Саднята“

141,30 лв.

7470 лв.

 

Считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък, както следва:

1. Под №14: Поземлен имот с идентификатор 27499.5.376 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем шест) с площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.80, 27499.11.63, 27499.4.3, 27499.4.4, 27499.4.5, 27499.5.602, Номер по предходен план: 000376. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4260/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8041/14.12.2022 г., Акт №142, т. 27, н. д. 5704.;

2. Под №15: Поземлен имот с идентификатор 27499.5.377 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем седем) с площ 381 (триста осемдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.83. Номер по предходен план: 000377. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4261/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8042/14.12.2022 г., Акт №143, т. 27, н. д. 5705.;

3. Под №16: Поземлен имот с идентификатор 27499.5.378 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем осем) с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.42, 27499.5.44, 27499.5.48, 27499.5.74, 27499.5.49, 27499.5.50, 27499.5.51. Номер по предходен план: 000378. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4262/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8043/14.12.2022 г., Акт №144, т. 27, н. д. 5706.;

4. Под №17: Поземлен имот с идентификатор 27499.5.602 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула две) с площ 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията:

Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.376, 27499.4.5, 27499.4.4, 27499.4.3, 27499.99.65. Номер по предходен план: 000602.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4263/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8044/14.12.2022 г., Акт №145, т. 27, н. д. 5707.;

5. Под №18: Поземлен имот с идентификатор 27499.5.603 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула три) с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.51, 27499.5.54, 27499.5.62, 27499.5.74, 27499.5.63, 27499.5.68, 27499.5.61, 27499.5.69, 27499.5.70, 27499.5.481, 27499.5.71, 27499.5.72, 27499.5.1. Номер по предходен план: 000603. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4264/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8045/14.12.2022 г., Акт №146, т. 27, н. д. 5708.           

 

Ⅱ. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следните общински имоти:

1.  Поземлен имот с идентификатор 27499.5.376 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем шест) с площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.80, 27499.11.63, 27499.4.3, 27499.4.4, 27499.4.5, 27499.5.602, Номер по предходен план: 000376. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4260/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8041/14.12.2022 г., Акт №142, т. 27, н. д. 5704.;

Начална тръжна цена: 1680 (хиляда шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.377 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем седем) с площ 381 (триста осемдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.83, Номер по предходен план: 000377. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4261/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8042/14.12.2022 г., Акт №143, т. 27, н. д. 5705.;

Начална тръжна цена: 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.378 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем осем) с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:

Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.42, 27499.5.44, 27499.5.48, 27499.5.74, 27499.5.49, 27499.5.50, 27499.5.51, Номер по предходен план: 000378.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4262/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8043/14.12.2022 г., Акт №144, т. 27, н. д. 5706.;

Начална тръжна цена: 1080 (хиляда и осемдесет) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.602 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула две) с площ 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.74, 27499.5.376, 27499.4.5, 27499.4.4, 27499.4.3, 27499.99.65, Номер по предходен план: 000602. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4263/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8044/14.12.2022 г., Акт №145, т. 27, н. д. 5707.;

Начална тръжна цена: 5670 (пет хиляди шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.603 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула три) с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.51, 27499.5.54, 27499.5.62, 27499.5.74, 27499.5.63, 27499.5.68, 27499.5.61, 27499.5.69, 27499.5.70, 27499.5.481, 27499.5.71, 27499.5.72, 27499.5.1, Номер по предходен план: 000603. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4264/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8045/14.12.2022 г., Акт №146, т. 27, н. д. 5708.           

Начална тръжна цена: 7470 (седем хиляди четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.