РЕШЕНИЕ
№941
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2224/08.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 377/9012 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7853 с обща площ 9012 кв. м, УПИ V-7853, кв. 654 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 18 850 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №68-1361-1/2023 г. от „ТИНА 2“ ООД за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7853 с обща площ 9012 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ V-7853 “За автобаза“ в кв. 654 по ПУП на град Казанлък, одобрен Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС- Казанлък. Дружеството е собственик на 8635/9012 ид. части от имота и построените върху него сгради, съгласно Дружествен договор, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. рег. №2433/04.04.2006 г., Акт №89, т. IV, п. 10147, 50258, 11539 и Удостоверение №768/30.12.2022 г. на дирекция УТТ. За общинската част - 377/9012 идеални части от земята, е съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №4327 от 07.02.2023 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №668/08.02.2023 г., Акт №36, т. 3, н. д. 467.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 5956.60 лева, съгласно удостоверение за ДО №7404068142/01.02.2023 г. на дирекция „Местни приходи“,  а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 18 850.00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4327

07.02.2023 г.

„ТИНА 2“ ООД

18 850,00

За автобаза

377/ 9012 ид. ч. от ПИ 35167.504.7853 с площ 9012 кв. м гр. Казанлък, без построените сгради

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7853 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем осем пет три) с обща площ 9012 (девет хиляди и дванадесет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес: град Казанлък, бул. “Никола Петков“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 7853, при граници: имоти с идентификатори 35167.504.7854, 35167.504.7018, 35167.504.7020, 35167.504.8345, 35167.504.7107, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-7853 (пети за седем осем пет три) “За автобаза“ в кв. 654 (шестстотин петдесет и четвърти) по ПУП на град Казанлък, одобрен Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС- Казанлък, чрез продажба на общинската част - 377/9012 (триста седемдесет и седем към девет хиляди и дванадесет) идеални части от земята, на съсобственика: „ТИНА 2“ ООД, ЕИК 123668846 седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Казанлък, ул. „Козлодуй“ №62, за сумата от 18 850,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – „ТИНА 2“ООД, представлявано от управител – Драган Драганов. Договорът да се сключи в срока на валидност на оценката.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТИНА 2“ ООД, адрес: гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №62, чрез Драган Драганов – управител.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.