РЕШЕНИЕ
№944
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2230/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработката на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.220.446 - с НТП "изоставена орна земя", местност "Старите лозя", с площ от 1083 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "сграда за вилен отдих".
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило техническо Задание с вх. №194-И-2159-1#2/09.02.2023 г. от Искра Стефанова, в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.220.446 – с НТП “изоставена орна земя”, местност „Старите лозя“ с площ от 1083 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „изоставена орна земя“, в „ за вилно застрояване“.

Транспортния достъп ще се осъществи от Полски път №35167.220.44 и 160.44 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, при граници и съседи: 35167.220.44 ; 35167.220.450; 35167.220.922, 35167.160.44.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана. Градоустройствените показатели за свободното застрояване в зона Ов са: макс. плътност на застрояване -  40%, макс. кинт – 0,8, мин. озеленяване – 50%, макс. кота корниз – 7м., като същите показатели са посочени в техническото задание. Поради отдалечеността на ПИ от строителните граници се предвижда съгласно заданието изграждане на собствен водоизточник, локално събирателно съоръжение за отпадни води. На основание инвестиционното предложение №КОС-01-4139(1)/23.06.22 г. РИОСВ Ст. Загора удостоверява, че не е необходима провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор №35167.220.446 (при граници и съседи: 35167.220.44; 35167.220.450; 35167.220.922, 35167.160.44 – с НТП “изоставена орна земя”, местност „Старите лозя“ с площ от 1083 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „вилно застрояване“, „урбанизирана територия“. План-схеми за техническа инфраструктура.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Искра Стефанова, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.    

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.