РЕШЕНИЕ
№945
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52

 

Относно: ОС_2231/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП с цел електрозахранване на имот с идентификатор 80532.39.17, с НТП "нива", местност "Къра", с площ от 4.999 дка в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Г-3587-1#6/21.02.2023 г. от Тихомир Колев /пълномощник Галя Колева/ с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на  ПИ с идентификатор 80532.39.17 /стар 039017/, с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, местност „Къра“ с площ от 4.999 дка, в землище Черганово   при граници и съседи и НТП:  80532.39.16 - „нива“; 80532.39.4 - „ нива“; 8052.39.18 - „ нива“; 80532.39.128 - „напоителен канал“.

Съгласно действащия ОУП на Община Казанлък поземления имот попада в  Смф-смесена многофункционална зона.

Проекто-трасето на ел. кабел преминава през Поземлени имоти със следните идентификатори: 80532.47.127 и 80532.39.128 - „за местен път“, публична общинска собственост, 80532.39.128 - „напоителен канал“ - частна общинска  собственост , в землище Черганово с дължина 504 м, и в уличната регулация 6.5 м за достигане до съществуващ ел. стълб №120 на въздушната мрежа. Представено е Договор с Електроразпределение ЮГ ЕАД за присъединяване на обект за охрана и осветление №4531048/20.01.2023 г. с точка на присъединяване стълб 120 от мрежа НН на извод А, захранен от трафопост „2 Черганово“, извод СН „Черганово“, подстанция Казанлък.

Издадено е Разрешение за строеж №119/10.06.2022 г. за „Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и техника“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура с цел електрозахранване на имот с идентификатор 80532.39.17 /стар 039017/ с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, местност „Къра“ с площ от 4.999 дка при граници и съседи и НТП: 80532.39.16 - „нива“; 80532.39.4 - „нива“; 8052.39.18 - „нива“; 80532.39.128 - „напоителен канал“ в землището на село Черганово, община Казанлък.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) за Поземлени имоти: 80532.47.127 и 80532.39.128 - „за местен път“, публична общинска собственост, 80532.39.128 - „напоителен канал“ - частна общинска собственост  засегнати от трасето на  подземен ел. провод в землище село Черганово.

3. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя по т.1.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години по т.2.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Тихомир Колев, Черганово, общ. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.