РЕШЕНИЕ
№946
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2235/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.44 - с НТП "Изоставена орна земя", с площ от 2200,00 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-2387-1/06.01.2023г. от Ангел Ангелов и Янко Николов, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.1.44 – с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 2200,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Изоставена орна земя“ в „За жилищно строителство“, с цел изграждане на жилищни сгради. Имотът се намира в северозападната извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, местност Абаята, с граници: север – ПИ 35167.1.35, ПИ 35167.1.34, изток - ПИ 35167.1.41, запад – ПИ 35167.9.751, юг – ПИ 35167.1.170, ПИ 35167.1.69.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Жм са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-7379/02.12.2022 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през имот №35167.306.59 с НТП „За местен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, имот №35167.1.170 (частна собственост) и имот №35167.1.40 (частна собственост).

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.1.44 (при граници и съседи: север – ПИ 35167.1.35, ПИ 35167.1.34, изток - ПИ 35167.1.41, запад – ПИ 35167.9.751, юг – ПИ 35167.1.170, ПИ 35167.1.69) – с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 2200,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищно строителство“. Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през имот №35167.306.59 с НТП „За местен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, имот №35167.1.170 (частна собственост) и имот №35167.1.40 (частна собственост);

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Янко Николов и Ангел Ангелов, в качеството си на заявители, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.