РЕШЕНИЕ
№949
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2193/16.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.42.515, с начин на трайно ползване (НТП) - "за друг обществен обект "комплекс", "земеделска територия", местност "Къра" с площ от 1038 кв. м, в землище на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на "търговско-хотелски комплекс"; 2. Одобряване на заданието, подписано от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7569-3/05.01.2023 г. – „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Петър Бозуков с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 83106.42.515, с начин на трайно ползване (НТП) “за др. обществен обект,  комплекс“, “земеделска територия“, местност „Къра“ с площ от  1038 кв.м, в  землище Шейново при граници и съседи и НТП: 83106.42.514 - „др. обществен комплекс“, урбанизирана територия, частна собственост; 83106.42.513 - „републикански път“, държавна  собственост, 83106.42.543 - „нива“ - частна собственост, 83106.42.542 - „изоставена орна земя“, частна собственост. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи  от север чрез ПИ с идентификатор 83106.42.513-„републикански път“, държавна  собственост от държавна пътна мрежа Шейново-Дунавци. Инвестиционните намерения на възложителите да се пристрои допълнителни помещения и обособяване на хотелски стаи, сгради и помещения за търговска дейност и  обществено хранене.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Оо1 (обществено обслужване), разновидност 1.

Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 50% плътност на застрояване, до 1.5 коефициент на интензивност, 40% минимално озеленяване и до 10 м височина. Бъдещото застрояване да се съобрази със закона за пътищата чл.6 и чл.25 и Наредбата за специално ползване на пътищата.

Представено е становище на РИОСВ Ст. Загора, че не е необходимо решение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор  83106.42.515, с начин на трайно ползване /НТП/ “за др. обществен обект, комплекс“, “земеделска територия“, местност „Къра“ с площ от 1038 кв.м при граници и съседи ПИ: 83106.42.514; 83106.42.513, 83106.42.543, 83106.42.542 в землище Шейново, община Казанлък  с цел реализиране на стопанска инициатива- изграждане на „търговско-хотелски комплекс“.

2. Одобрява Задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Петър Бозуков.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.