РЕШЕНИЕ
№952
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2316/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в Стратегията.

Общинската собственост се управлява ефективно и ефикасно, когато е налице точна, пълна и достоверна информация за имотите с оглед вземане на целесъобразни управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира дейностите по отношение на собствеността.

Управлението и разпореждането с общинската собственост на общината се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Програмата има отворен характер в своята реализация и позволява актуализация през годината в зависимост от заявления на граждани, новообразувани имоти с влязъл в сила ПУП и постъпили предложения от кметовете на населените места.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.

1.1. Приложение №1 – нова позиция 14.

1.2. Приложение №3 – нови позиции с номера: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Продажба на земеделска земя - нови позиции с номера: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

1.3. Приложение №9 – нова позиция 49.

1.4. Приложение №11 – нови позиции с номера: 93, 94, 95, 96, 97.

1.5. Приложение №13 – нова позиция 33.

2. Променя очакваните приходи за 2023 г., както следва:

Таблица №1

Приложение №1 очаквани приходи:           1186073,00 лева

Приложение №3 очаквани приходи:          1344331,00 лева

Обобщена Таблица №4

Всичко очаквани приходи за 2023 г.:           3595972,65 лева

 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2023 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.