РЕШЕНИЕ
№953
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2311/13.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година  е приет с Решение №577 от 20.12.2021 година  на Общински съвет – Казанлък. Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година (ПИРО) интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината. Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини и се разработва за времеви период от седем години.

Съгласно чл.23 от ЗРР, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година. За отчитане изпълнението на ПИРО се изготвят годишни доклади за наблюдение като Общински съвет обсъжда и приема докладите по предложение на кмета.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година се разработват ежегодно в началото на календарната година за отчитане на предходната.

Наблюдението на изпълнението на стратегически документи за пространствено и регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионално и пространствено развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Наблюдението и оценката на ПИРО на Община Казанлък за периода 2021-2027 г. се осъществява чрез система, която включва: начините за събиране на информация; индикаторите за наблюдение; органа за наблюдение; организацията на работата по наблюдение и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО съдържа следната информация:

 • Общи условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
 • Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение;
 • Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т.ч.:
  • Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
  • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
  • Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;
  • Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптацията към вече настъпили промени;
  • Мерки за прилагане принципа на партньорство;
  • Резултати от извършени оценки към края на съответната година;
 • Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО  с размер на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
 • Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО.
 • В началото на 2023 година е събрана информация, относно постигането на индикаторите от всички звена на общинска администрация, както и от официални статистически източници. На база на получената информация и съгласно Закона за регионално развитие, е изготвен Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 - 2027 година.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие, Общински съвет – Казанлък,

   

  Р Е Ш И:

   

  Одобрява Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 05/05/2023 г.