РЕШЕНИЕ
№955
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2255/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Владимир Спасов.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „По повод Празника на град Казанлък - 2023 г. и предстоящата тържествена сесия представям пред Общински съвет предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ в изпълнение на Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, както следва:

Владимир Спасов е роден в град София на 14.04.1973 г., завършил ПМГ” Никола Обрешков” гр. Казанлък със златен медал през 1991 г., ВВМУ „Никола Вапцаров” гр. Варна през 1996 (специалност Инженер корабоводител) и Магистърска степен от Стопанска Академия „Димитър Ценов” гр. Свищов (2002-2004 год.), специалност Мениджмънт на Търговската дейност. Работи последователно в „Параходство БМФ” като трети помощник капитан, „Капрони” АД като ОТКК и Организатор пазари и от 31.01.2000 г. до момента е в „М+С Хидравлик” АД.

Владимир Спасов е част от "М+С Хидравлик" АД от 2000 г., започвайки от маркетинговия отдел и стигайки до позициите търговски директор и търговски пълномощник. Прокурист на компанията е от 2013 г.

Владимир Спасов - прокурист на "М+С Хидравлик" АД, е "Мениджър на годината" в 15-ото юбилейно издание на конкурса, единствения по рода си конкурс за висши мениджърски постижения.

Ръководената от Владимир Спасов „М+С Хидравлик” има важна роля за Казанлък и региона. Но и не само. Тя се нарежда сред топ 3 на компаниите в света специализирани да произвеждат хидравлични компоненти. Когато мениджърът започва работа в „М+С Хидравлик”, годишният оборот на дружеството е 20 млн. лв. Тази година ще надхвърли 200 млн. лв. За двайсет години това е десетократно увеличение на обемите. Десет години откакто ръководи компанията, тя е вдигнала обема на производството си четири пъти. Владимир Спасов е минал през много нива на управление на бизнеса и това го прави добър в това, с което се занимава.

Ръководената от г-н Спасов компания е световно известна, но преди всичко е жизнено важна за икономическия, социалния и обществения живот на града. През годините „М+С Хидравлик“ се утвърди като една от емблемите на Казанлък, както в България, така и по света. Представеното предложение е за личност, допринесла за издигане на престижа на Казанлък в национално и международно ниво.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, и чл.32 във връзка чл.33, т.1 и чл.36 ал.1, от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 

Р Е Ш И:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Казанлък” Владимир Спасов – за принос в инвестирането и реализацията на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Владимир Спасов.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.