РЕШЕНИЕ
№956
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2280/31.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Стефан Папукчиев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „По повод Празника на град Казанлък - 2023 г. и предстоящата тържествена сесия представям пред Общински съвет предложение за вписване в почетната книга на град Казанлък в изпълнение на Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, както следва:

Стефан Папукчиев – роден през 1952 година в Казанлък. Завършва висшето си образование във физически факултет на Софийски Университет. От 1976 г.  до 1980 г.  работи като учител. През 1987 година завършва с отличие ВМИ Габрово специалност „ ТМММ” и „Металорежещи инструменти”. През 1991 г. е назначен като Началник Търговски отдел в ЗИНО, където работи до 1999 г. През 1995 година учредява благотворителната фондация „Оазис“. Тази фондация до 2008 година изпълнява някои доста големи проекти - „Супа за бедни” този проект продължава без прекъсване 40 месеца, хранят се ежедневно 160 души социално слаби, „България е моята родина“ през 1997 г – сформира се група от ученици в горните класове, която преминава през обучение в патриотизъм, етническа и религиозна толерантност, фотоконкурс „Деца в риск“ – с благотворителна цел.

През 2006 японската правителствена организация JlCA се довери на ЕТ „Папукчиеви" и съвместно организираха дейността й в областта на гостоприемството в туризма в Казанлък. При завършването на двегодишния проект, на Стефан и Маргарита Папукчиеви, беше възложено да напишат наръчник за обучение на обучители „Въведение в обслужването в гостоприемството“, който е издаден през 2007 година

От 03.06.2016 година до момента е Директор на Музея по фотография и съвременните визуални изкуства.

През годините е получавал множество награди за фотография при участие в национални и международни фотоконкурси.

Съавтор и оформител на книжното тяло на книгата „Фестивал на розата. Казанлък“ — 2017 година.

Съавтор и оформител на книжното тяло на изданието „50 години Царица Роза” — 2018 година.

Съавтор и оформител на биографичната книга „ Сър Иван Папукчиев КdB — живот и спомени”

Участва в подбора на снимките и оформлението на страниците на книгите на Лилия Димитрова и Веселин Шивачев.

Инициатор за издаване на албума Нашиятъ Казанлъкъ”- 2023 година

Представеното предложение са за личност, допринесла за издигане на престижа на

Казанлък в национално и международно ниво.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.64 във връзка с чл.65, т.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 

Р Е Ш И:

 

Удостоява с вписване в почетната книга на град Казанлък Стефан Папукчиев – за дългогодишна обществено-полезна дейност.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан  Папукчиев.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.