РЕШЕНИЕ
№957
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53

Относно: ОС_2285/04.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179), с площ 519 кв.м в кв.113 на с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление вх. №94-С-5351-1/11.01.2023 г. от Стилиян Мирлев за доброволно прилагане на действащ ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък за УПИ VI-1179 с площ 519 кв. м (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв.113 на с. Енина.

Границите  на  ПИ  с  идентификатор  27499.501.1179  с  площ  513 кв. м по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК не съвпадат с предвижданията на действащия ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък за УПИ VI-1179  с площ 519 кв. м в кв. 113, с. Енина.

Стилиян Мирлев е собственик на ПИ с идентификатор 27499.501.1179 с площ 513 кв. м по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №47, т.4, Дело №4047, нот. дело №542/2022 г. Реална част – Незастроена земя с площ 5 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.501.1179, представляваща ПИ с проектен идентификатор 27499.501.3271 по Скица - проект №15-680/03.01.2023 г. на СГКК - Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, попада в улична регулация (ул. Христо Ботев) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък.

Данъчната оценка е 35,80 лв., съгласно Удостоверение №7404067859/19.01.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Пазарната оценка с вх. №94-С-5351-1#4//24.03.2023 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  150,00 лв., без ДДС.  

Община Казанлък притежава реална част – Незастроена  земя с площ 11 кв. м, придаваема към УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв. 113, с. Енина по действащ ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък, представляваща ПИ с проектен идентификатор 27499.501.3272 по Скица-проект №15-680/03.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. За имота е съставен АЧОС №4361/10.03.2023 г., вписан в СВ - Казанлък с дв. вх. рег. №1393, вх. рег. №1393/14.03.2022 г., Акт №97, т. 5, н. д. 970.

Данъчната оценка е 78,70 лв., съгласно Удостоверение №7404067856/19.01.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Пазарната оценка с вх. №94-С-5351-1#4//24.03.2023 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  330,00 лв., без ДДС.  

За да бъде приложен действащия ПУП на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък в обхват УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв. 113, е необходимо да се отчужди реална част, незастроена земя от ПИ с идентификатор 27499.501.1179, представляваща ПИ с проектен идентификатор 27499.501.3271 с площ 5 кв.м,

предвидена за изграждане на ул. „Христо Ботев“, а собственикът да закупи от общината реална част, незастроена земя от ПИ с идентификатор 27499.501.3073 (ул. „Христо Ботев“), представляваща ПИ с проектен с идентификатор 27499.501.3272 с площ 11 кв. м.

Чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) дава възможност при необходимост от изграждане на обекти, публична общинска собственост, да не се отчуждават принудително имоти, ако може да бъде извършена замяна.

В конкретния случай при прилагане на действащия план за УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв.113 на с. Енина може да бъде извършена замяна на реални части, като собственикът на ПИ с идентификатор 27499.501.1179, да прехвърли на Община Казанлък собствеността върху незастроена земя, представляваща ПИ с проектен с идентификатор 27499.501.3271 с площ 5 кв.м, попадаща в ул. „Христо Ботев“. В замяна Община Казанлък да прехвърли собствеността върху незастроена земя, представляваща ПИ с проектен с идентификатор 27499.501.3272 с площ 11 кв.м, придаваема към имот с пл. №1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв.113 на с. Енина при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв.113 по действащ ПУП на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък.

Съгласно §22 от Заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за да бъде приложен действащия ПУП е необходимо да бъдат сключени договори за прехвърляне право на собственост, като в конкретния случай става въпрос за замяна на реални части от имоти. На основание чл.40, ал.8 от ЗОС и по реда на чл.49 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък, решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически или юридически лица в случаите на прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.40, ал.1 и ал.8 от ЗОС във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС; §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР на ЗУТ по реда и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 чл.21, ал.4 и чл.40, ал.1 и ал.8 от ЗОС, във връзка с §22 ал.1, т.1, б. „б” от ЗР на ЗУТ; чл.21, ал.4, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.200, ал.2 от ЗУТ; чл.49, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4361 от 10.03.2023 г.

Стилиян  Мирлев

330,00

УПИ

Реална част, представляваща  ПИ с проектен с идентификатор 27499.501.3272, с. Енина

II. Да се приложи действащия Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1179 (шести за хиляда сто седемдесет и девет) с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м в кв. 113 (сто и тринадесети) на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. на ГОНС, посл. изм. Заповед №1793/25.10.2022 г. на кмета на Община Казанлък,

представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3270 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две седем нула) с проектна площ 508 (петстотин и осем) кв. м по Скица-проект №15-680/ 03.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора като се извърши замяна на реални части, както следва:

1. Община Казанлък прехвърля на Стилиян Мирлев, собствеността върху следния имот, частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост №4361/10.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък с дв. вх. рег. №1393, вх. рег. №1393/14.03.2022 г., Акт №97, т. 5, н. д. 970: Поземлен имот с проектен с идентификатор 27499.501.3272 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две седем две) с проектна площ 11 (единадесет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници:  27499.501.3270, 27499.501.3271, 27499.501.3073, 27499.501.1180 по Скица-проект №15-680/ 03.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, представляващ Незастроена  земя с площ 11 (единадесет) кв. м, реална част, придаваема към УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179) в кв. 113 на с. Енина и определя пазарна цена в размер на 330,00 (триста и тридесет) лева.

2. Стилиян Мирлев прехвърля на Община Казанлък, ЕИК 000817778, представлявана от Галина Стоянова – кмет и Нели Атанасова – главен счетоводител, собствеността върху: Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3271 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две седем едно) с проектна площ 5 (пет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници: 27499.501.1178, 27499.501.3073, 27499.501.3272, 27499.501.3270 по Скица-проект №15-680/03.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, представляващ Незастроена земя с площ 5 (пет) кв. м, реална част, предвидена за изграждане на ул. „Христо Ботев“ с пазарна оценка 150,00 (сто и петдесет) лева.

III. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по раздел II от настоящото решение, като издаде заповед и сключи договор. Дължимите данъци, такси и режийни разноски и вписването на договора в СВ-Казанлък са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стилиян Мирлев, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.