РЕШЕНИЕ
№961
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2318/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене, футболно игрище и изпълнение на строително монтажни дейности /СМР/ на съществуващо спортно игрище в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.475 по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №447 от 18.12.2012 г. на ОбС Казанлък е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс отдаване под наем на общинският терен за изграждане на спортна площадка - мини футболно игрище и поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене е разположен в УПИ I, кв. 24, западно разширение по плана на гр. Казанлък. Теренът по смисъла на ЗОС представлява обект – частна общинска собственост, за който е съставен АОС № 870 от 26.07.2004 год. Сключеният договор след проведения конкурс е изтекъл. В изпълнение на договора Община Казанлък става собственик на изграденото мини футболно игрище.

Съгласно чл.14, ал.3 от ЗОС, свободни нежилищни имоти частна общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Общата площ на терена е 850.00 кв.м, в т.ч. 756.00 кв.м футболно игрище и 94.00 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене по смисъла на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Месечната наемна цена е в размер на 470,00 лв., която е изчислена съгласно чл.68, ал.1 "месечен наем на кв.м за свободни площи и незастроени терени за поставяне на павилиони по Наредба №21 в гр. Казанлък – втора зона" от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, приета с Решение №276 от 24.09.2009 год. За отдаването под наем на футболното игрище, следва да заплащат месечна наемна цена, определена от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по закона за независимите оценители. Пазарната оценка от независимия оценител е в размер на 151,00 лв. на месец. 

Община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинския терен и футболното игрище чрез публично оповестен конкурс.“

Допълва състава на тръжната комисия с общинският съветник Джамал Папарланов.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, предл. първо и ал.3 от ЗОС, чл.80, т.2 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по реда на чл.14, ал.3 от ЗОС и гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общински терен от 850 кв.м, в т.ч. 756.00 кв.м футболно игрище, 94.00 кв.м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене, находящ се в УПИ I, кв. 24, западно разширение по плана на гр. Казанлък и извършване на СМР на съществуващо спортно игрище в ПИ с идентификатор 35167.501.475 по КККР на гр. Казанлък, съгласно схема от гл. архитект на Община Казанлък.

1. Условия на публично оповестения конкурс:

1.1. Начален месечен наем за общински терен  – 470,00 лв.

1.2. Начален месечен наем за футболно игрище – 151,00 лв.

1.3. Срок на договора – 10 години.

1.4. Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят идеен вариант за извършване на СМР на съществуващо спортно игрище в ПИ с идентификатор 35167.501.475, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери на спортното игрище и заведението за хранене; Количествено стойностна сметка за изпълнение на инвестицията и видове материали, които ще се използват.

1.5. Озеленяване и облагородяване на района около спортното игрище в ПИ с идентификатор 35167.501.475.

 

2. Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:

2.1. Месечен наем на терена – не по малко от началния месечен наем – 15%.

2.2. Месечен наем на футболното игрище не по малко от началния месечен наем – 15%.

2.3. Размер на инвестицията свързана с извършване на ремонтните дейности на спортното игрище не по малко от 30 000 лв. без ДДС – 30%.

2.4. Размер на инвестицията, свързана с озеленяване и облагородяване на района около терена – 10%.

2.5. Срок за изпълнение на ремонтните дейности на спортното игрище в ПИ с идентификатор 35167.501.475 до 6 месеца – 15%.

2.6. Срок за изпълнение на точки от т. 2.3 до точка 2.4 включително, да бъде не повече от 6 месеца – 15%.

3. Публично оповестеният конкурс да се проведе на 06.06.2023 год. от 11:00 часа в Ритуалната зала в сградата на община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина" №6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при община Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

 

4. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при община Казанлък, в срока за подаване на документите.

 

5. Конкурсната документация се закупува от Гише №5 в Центъра за информация и услуги на граждани при община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 02.06.2023 год. до 12:30 часа, срещу цена в размер на 200,00 лв. без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 12:30 часа на 16.06.2023 год.

6. Определям следното съдържание на конкурсната документация:

6.1. Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация.

6.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец.

6.3. Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък;

6.4. Оферта за предложения месечен наем – по образец.

6.5. Извадка от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък в частта за провеждане на публично оповестен конкурс.

6.6. Условия на публично оповестения конкурс.

6.7. Проект на договор за наем.

7. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс:

7.1 Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация.

7.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец.

7.3. Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.

7.4. Оферта за предложения месечен наем – по образец.

7.5. Представяне на кандидата.

7.6. Документ за платен депозит – оригинал.

7.7. Документ за внесена такса – заверено копие.

7.8. Пълномощно при необходимост.

7.9. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК Булстат. Когато кандидата е юридическо лице, което не е регистрирано по Търговския закон, допълнително се представя и удостоверение за актуално състояние издадено до шест месеца от датата на търга или карта за земеделски производител, заверена за съответната година – оригинал или заверено копие.

7.10. Идеен вариант за ремонтните дейности на спортно игрище в ПИ с идентификатор 35167.501.475 и видове материали, ситуационна скица с нанесени размери; 3 D визия, апликирана върху реално заснет екстериор.

7.11. Кандидатите за участие в конкурса представят предложенията си за срок и размер на инвестицията свързана с СМР в ПИ с идентификатор 35167.501.475, ведно с КСС, както и предложения за срок за изпълнение на озеленяване и облагородяване на района около терена в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на участника.

8. Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

9. Класиране на кандидатите – в низходящ ред.

10. При липса на кандидати – втора дата – 20.06.2023 год., при същите условия, като необходимите документи за участие ще се приемат на гише Деловодство в ЦИУ при община Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 12:30 часа в деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

11. Оглед на обектите – от 09:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

12. На основание чл.97 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, публично оповестен конкурс, да се проведе от комисия в състав:

 

Председател: Драгомир Петков – заместник-кмет на община Казанлък

      Членове: Здравко Балевски – юрисконсулт

                                        Даниела Колева– началник отдел ИУС

                      Георги Стоев – главен архитект

                      Даниела Маврева – мл. експерт ОС

                      Зина Трифонова– ст. експерт ОС

                                        Джамал Папарланов – общински съветник 

В отсъствие на председателя на комисията, същия да бъде заместен от Даниела Колева – началник отдел ИУС

В отсъствие на юриста на комисията, същия да бъде заместен от Кольо Байков, гл. юрисконсулт.

 

ІІ. Утвърждава конкурсната документация по т. 6 за отдаване под наем на общински обект по т. І.

 

III. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилият участник.

 

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.98, ал.3 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения конкурс за отдаване под наем.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.