РЕШЕНИЕ
№965
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2308/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 прието с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.325 (две седем четири девет девет точка три пет две точка три две пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 400 (четиристотен) кв.м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.352.293, 27499.352.1070, 27499.352.250, 27499.352.506, 27499.352.251. Номер по предходен план: 352325. Предходен идентификатор: 27499.352.506. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих“.

За имота е съставен Акт №4193/31.08.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5883/26.09.2022 г., Акт №38, т. 20, н.д. 4117.;

2. Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.1057 (две седем четири девет девет точка три пет две точка едно нула пет седем ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 363 (триста шестдесет и три) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.352.506, 27499.352.501, 27499.352.68, 27499.352.67. Номер по предходен план: 352057. Предходен идентификатор: 27499.90.569. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих“.

За имота е съставен Акт №4184/07.07.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4086/08.07.2022 г., Акт №16, т. 14, н.д. 2823.;

3. Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 53179.54.5 (пет три едно седем девет точка пет четири точка пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овощник, местност „Перетлика“, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК с площ от 6 555 (шест хиляди петстотин петдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: ПИ с идентификатори 53179.54.2, 53179.54.3, 53179.54.4, 53179.888.9901, 53179.54.6, 53179.54.80, 53179.54.1, 53179.53.79. Номер по предходен план: 054005.

За имота е съставен Акт №4186/28.07.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4756/05.08.2022 г., Акт №51, т. 16, н.д. 3286.;

4. Под номер 10: Поземлен имот с идентификатор 35167.220.923 (три пет едно шест седем точка две две нула точка девет две три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.220.518, 35167.220.125, 35167.220.471. Номер по предходен план: 222000. Предходен идентификатор: 35167.220.518, 35167.220.471, 35167.220.125. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №220000 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, града Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора и с част от имот пл. №471 по Кадастрален план, одобрен със Заповед №653/1996 г. на Кмет. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

За имота е съставен Акт №4179/23.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3778/27.06.2022 г., Акт №198, т. 12, н.д. 2589;

 

5. Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 35167.150.892 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.240.124, 35167.150.893, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.892. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.892 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

За имота е съставен Акт №4180/29.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4122/12.07.2022 г., Акт №44, т. 14, н.д. 2853.;

6. Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 35167.150.893 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 503 (петстотин и три) кв.м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.150.892, 35167.240.124, 35167.150.894, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.893. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.894 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора.

Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

За имота е съставен Акт №4181/29.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4123/12.07.2022 г., Акт №45, т. 14, н.д. 2854.;

7. Под номер 13: Поземлен имот с идентификатор 35167.150.894 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 859 (осемстотин петдесет и девет) кв.м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.150.893, 35167.240.124, 35167.150.895, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.892. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.894 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

За имота е съставен Акт №4182/29.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4125/12.07.2022 г., Акт №46, т. 14, н.д. 2855.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

Поземлен имот с идентификатор 27499.352.325 с площ от 400 кв. м., село Енина

64,70

1 980,00

400,00

 

2.

Поземлен имот с идентификатор 27499.352.1057 с площ от 363 кв. м., село Енина

29,40

1 800,00

1 089,00

3.

Поземлен имот с идентификатор 53179.54.5 с площ от 6 555 кв. м., село Овощник

803,00

23 420,00

 

6 300,00

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.220.923 с площ от 317 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

9,80

3 210,00

350,00

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.150.892 с площ от 585 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

18,20

5 930,00

640,00

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.150.893 с площ от 503 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

15,60

5 098,00

500,00

7.

Поземлен имот с идентификатор 35167.150.894 с площ от 859 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

26,70

8 706,00

950,00

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.325 (две седем четири девет девет точка три пет две точка три две пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 400 (четиристотен) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.352.293, 27499.352.1070, 27499.352.250, 27499.352.506, 27499.352.251. Номер по предходен план: 352325. Предходен идентификатор: 27499.352.506. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих“.

Начална тръжна цена: 1 980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС.;

 

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.1057 (две седем четири девет девет точка три пет две точка едно нула пет седем ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 363 (триста шестдесет и три) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.352.506, 27499.352.501, 27499.352.68, 27499.352.67. Номер по предходен план: 352057. Предходен идентификатор: 27499.90.569. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих.

Начална тръжна цена: 1 800 (хиляда и осемстотин) лв. без ДДС.;

 

3. Поземлен имот с идентификатор 53179.54.5 (пет три едно седем девет точка пет четири точка пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овощник, местност „Перетлика“, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК с площ от 6 555 (шест хиляди петстотин петдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: ПИ с идентификатори 53179.54.2, 53179.54.3, 53179.54.4, 53179.888.9901, 53179.54.6, 53179.54.80, 53179.54.1, 53179.53.79. Номер по предходен план: 054005.

Начална тръжна цена: 23 420 (двадесет и три хиляди четиристотин и двадесет) лв. без ДДС.;

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.220.923 (три пет едно шест седем точка две две нула точка девет две три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.220.518, 35167.220.125, 35167.220.471. Номер по предходен план: 222000. Предходен идентификатор: 35167.220.518, 35167.220.471, 35167.220.125. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №220000 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора и с част от имот пл. №471 по Кадастрален план, одобрен със Заповед №653/1996 г. на Кмет. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

Начална тръжна цена: 3 210 (три хиляди двеста и десет) лв. без ДДС.;

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.150.892 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.240.124, 35167.150.893, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.892. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.892 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

Начална тръжна цена: 5 930 (пет хиляди деветстотин и тридесет) лв. без ДДС.;

 

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.150.893 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 503 (петстотин и три) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.150.892, 35167.240.124, 35167.150.894, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.893. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.894 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

Начална тръжна цена: 5 098 (пет хиляди и деветдесет и осем) лв. без ДДС.;

 

7. Поземлен имот с идентификатор 35167.150.894 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, местност „Татарска могила“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ от 859 (осемстотин петдесет и девет) кв.м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори 35167.150.893, 35167.240.124, 35167.150.895, 35167.150.141. Номер по предходен план: 150.892. Предходен идентификатор: няма. Имотът е идентичен с Новообразуван имот №150.894 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Татарска могила“, град Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на Областен управител на област Стара Загора. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общинска съвет – Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих - Ов“.

Начална тръжна цена: 8 706 (осем хиляди седемстотин и шест) лв. без ДДС.;

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.