РЕШЕНИЕ
№968
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2293/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 98/698 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.80, с площ 698 кв.м., находящ се в местност "До село" в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 395,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Т-1657-1/03.01.2023 г. от Тотьо Маринов за прекратяване на съсобственост върху Новообразуван имот №23.80 с площ 698 кв. м, находящ се в м. „До село“ в землището на с. Долно Изворово по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-154/17.08.2020 г. на обл. управител на област Стара Загора. Заявителят е собственик на 600/698 ид. части от земята и на построената в имота сграда, съгласно Нотариален акт №122, т.2, рег. №2249, н. дело №283/2021 г.

Община Казанлък е собственик на 98/698 ид. части от Новообразуван имот №23.80 с площ 698 кв.м, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, съгласно §4 от ЗСПЗЗ, Категория на земята: шеста, при граници: ПИ 23.81, земеделски земи, ПИ 23.79, находящ се в м. „До село“ в землището на с. Долно Изворово по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. на обл. управител на област Стара Загора по АЧОС №4349/06.03.2023 г.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на юридически и физически лица за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Данъчната оценка на 98/698 идеални части от имота е 8,30 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404068169/02.02.2023 г. на дирекция МП, а предложената Пазарна оценка с вх. №94-Н-2189-3/31.03.2023 г. от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-75/22.03.2023 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 395,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4349/ 06.03.

2022 г.

 

Тотьо Маринов

 

395,00

 

Земеделска земя

Част 98/698 идеални части от Новообразуван имот №23.80, с. Д. Изворово,

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Новообразуван имот №23.80 (двадесет и три точка осемдесет) с площ 698 (шестстотин деветдесет и осем) кв. м, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, съгласно §4 от ЗСПЗЗ, Категория на земята: шеста, при граници: ПИ 23.81, земеделски земи, ПИ 23.79, находящ се в м. „До село“ в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. на областен управител на област Стара Загора, чрез продажба на общинската част – 98/698 (деветдесет и осем към шестстотин деветдесет и осем) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 395,00 (триста деветдесет и пет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата в срока на актуалност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Тотьо Маринов, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.