РЕШЕНИЕ
№969
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2294/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 252/752 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв.м, находящ се в с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 1 280,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Д-6875-1/29.12.2022 г. от Димо Георгиев за прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв. м по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК. Заявителят е собственик на земеделска земя с кад. №3307 с площ 500 кв. м,  находяща се в м. „Старите лозя“ („Бял камък“) в землището на с. Овощник, съгласно Нотариален акт №68, т.3, рег. №1722, дело №549/2000 г.

Община Казанлък е собственик на част 252/752 идеални части от ПИ с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв. м, адрес: с. Овощник, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); Категория на земята: девета, Номер по предходен план: 173307, при граници: ПИ с идентификатор - 53179.173.309; 53179.173.308; 53179.173.233; 53179.173.296; 53179.173.297; 53179.173.242 по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК по АЧОС №4362/14.03.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1465/16.03.2023 г., вх. рег. №1465, Акт №148, т.5, н. д. 1026.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Данъчната оценка на 252/752 идеални части от имота е 5,04 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404068678/01.03.2023 г. на дирекция МП, а предложената Пазарна оценка с вх. №94-Н-2189-3/31.03.2023 г. от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-75/22.03.2023 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 1 280,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2023 г.“, приета с Решение №821/ 24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4362/ 14.03.2022 г.

 

Димо Георгиев

 

1 280,00

 

Земеделска земя

Част 252/752 идеални части от ПИ с идентификатор 53179.173.307, с. Овощник

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 53179.173.307 (пет три едно седем девет точка едно седем три точка три нула седем) с площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв. м, адрес: с. Овощник, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); Категория на земята: девета, Номер по предходен план: 173307, при граници: ПИ с идентификатор - 53179.173.309; 53179.173.308; 53179.173.233; 53179.173.296; 53179.173.297; 53179.173.242, чрез продажба на общинската част – 252/752 (двеста петдесет и две към седемстотин петдесет и две) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 1 280,00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата в срока на актуалност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Димо Георгиев, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.