РЕШЕНИЕ
№970
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2303/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв.м, представляващ незастроена земя с площ 22 кв.м, реална част, придаваема към УПИ I-469, с площ 184 кв.м в кв. 661 на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-А-4487-1/16.12.2022 г. от Атанас Атанасов за доброволно прилагане на действащия ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №1009/18.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък за УПИ I-469, кв. 661 с площ 184 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 35167.504.469 по Скица - проект №15-41984/17.01.2023 г. за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК.

С изготвената скица - проект за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв. м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към УПИ I-469 (ПИ с идентификатор 35167.504.469), кв. 661 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №1009/18.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък се изменя Кадастралната карта за територията на поземлените имоти като се отнема площ 22 кв.м от ПИ с идентификатор 35167.504.9045 с площ 687 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Дунав“. Няма сгради засегнати от проектния имот.

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.469 с площ 162 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), адрес: гр. Казанлък, ул. „Дунав“ по КККР на гр. Казанлък, ведно с построените в имота сгради, съгласно Нотариален акт №102, т. 1, рег. №1383, д. №078/23.06.2016 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №4855/23.06.2016 г., Акт №143, т. 15, д. №3099. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/ 1987 г., изм. със Заповед №1009/18.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък, имотът представлява УПИ I-469, кв. 661 с площ 184 кв. м.

Община Казанлък притежава Незастроена земя с площ 22 кв. м, реална част, придаваема към УПИ I-469 в кв. 661, гр. Казанлък по действащ ПУП, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №1009/18.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 по Скица-проект №15-41984/17.01.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КК на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ с идентификатор 35167.504.465; ПИ с идентификатор 35167.504.469 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9228.

За имота е съставен АЧОС №4345/24.02.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1308, вх. рег. №1308/10.03.2023 г.; Акт 53, т.5, н. д. 918.

Данъчната оценка на Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 е 495,00 лв., съгласно Удостоверение №7404068325/13.02.2023 г. на дирекция „Местни приходи”.

Изготвената Пазарна оценка с вх. №94-А-4487-1#8/07.04.2023 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 2 000,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4345/ 24.02.2023 г.

Атанас Атанасов

2 000,00

„ЖС“

Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв. м, гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост при доброволно прилагане на Подробен устройствен план, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две две девет) с площ 22 (двадесет и два) кв. м, при граници: ПИ с идентификатор 35167.504.465; ПИ с идентификатор 35167.504.469 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9228 по Скица - проект №15-41984/17.01.2023 г. на СГКК - Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация, представляващ  Незастроена  земя с площ 22 (двадесет и два) кв. м, реална част, придаваема към Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-469 (първи за четиристотин шестдесет и девети) с площ 184 (сто осемдесет и четири) кв. м в кв. 661 (шестстотин шестдесет и първи) на гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №1009/18.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя Атанас Атанасов за прехвърляне собствеността на имота по т. 2 в срока на актуалност на изготвената пазарна оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Атанас Атанасов, адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.