РЕШЕНИЕ
№972
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2315/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 910 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225, с площ 13 кв. м по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-А-3325-2#2/22.02.2023 г. от Ангел Иванов за доброволно прилагане на действащия ПУП-ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №241/01.11.1989 г. за УПИ III-7765, кв.323 с площ 482 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 35167.504.7765 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК.

С изготвената Скица - проект №15-1220306/20.10.2022 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225 с площ 13 кв. м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към УПИ III-7765, кв. 323 по действащ ПУП-ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №241/01.11.1989 г., представляващ ПИ с идентификатор 35167.504.7765 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК. За имота е съставен АЧОС №4391/21.03.2023 г., вписан в СВ - Казанлък с дв. вх. рег. №2221, вх. №1619, вх. рег. №1619/23.03.2023 г., Акт №57, т. 6, н. дело №1142.

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.7765 с площ 469 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №15, т.2, рег. №2002, Дело №195/02.10.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №4958, вх. рег. №4958/02.10.2020 г., Акт №79, т. 18, Дело №3708.

Данъчната оценка е 205,40 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404069029/17.03.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-3931-3/11.04.2023 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 910,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС - Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4391/ 21.03.

2023 г.

 

Ангел

Иванов

 

910,00

 

„За ЖС“

Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225 с площ 13 кв. м, гр. Казанлък

2. Определя пазарна цена в размер на 910,00 (деветстотин и десет) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две две пет) с площ 13 (тринадесет) кв. м по Скица - проект №15-1220306/20.10.2022 г. на СГКК - Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  при граници: ПИ с идентификатор 35167.504.7762; ПИ с идентификатор 35167.504.7765, ПИ с идентификатор 35167.504.7768 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9224 (ул. „Струма“), който по действащия Подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №241/01.11.1989 г., представлява: Незастроена  земя с площ 13 (тринадесет) кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-7765 (трети за седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) с площ 482 (четиристотин осемдесет и два) кв. м в кв. 323 (триста двадесет и трети), при граници: североизток – ул. „Струма“, югоизток – УПИ IV-7762, югозапад – УПИ XII-7764 и УПИ XIII-7766 и северозапад – УПИ II-7768.

УПИ III-7765 в кв. 323 по действащ ПУП-ПР, одобрен със Заповед №241/01.11.1989 г., представлява ПИ с идентификатор 35167.504.7765 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 със заявителя в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ангел Иванов, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.