РЕШЕНИЕ
№976
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2258/24.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Метално хале за складови нужди и офис“, разположено в Поземлен имот с идентификатор 35167.42.12 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в Поземлени имоти с идентификатори - 35167.42.402, 35167.42.403 и 35167.42.314, всички по КККР на  гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194-В-3402-1/03.02.2023 г. от Веселин Тодоров, в качеството си на собственик на имота с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Метално хале за складови нужди и офис“, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.42.12 с площ 2332 кв.м. и с граници: север – ПИ 35167.42.14; юг - ПИ 35167.42.401; изток – ПИ 35167.42.401, запад – ПИ 35167.42.314, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 35167.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от ТНН на, ТП Бозуков, извод СрН „Реката“, подстанция „Чудомир“ разположен в поземлен имот с идентификатор 35167.42.19 по КККР на гр. Казанлък.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение е 107,85 м. и сервитутна зона с площ 229,64 кв.м., подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти. Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 35167.42.402 (проектна дължина е 14,542 м.) с НТП „За местен път“ - собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.42.403 (проектна дължина е 86,68 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,

общинска собственост, ПИ с идентификатор 35167.42.314  (проектна дължина е 2,60 м.) с НТП „Напоителен канал“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 35167.42.19 (проектна дължина е 4,028 м.) с НТП „Ниско застрояване“, частна собственост, всички по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Метално хале за складови нужди и офис“, разположено в Поземлен имот с идентификатор 35167.42.12  с площ 2332 кв.м. и с граници: север – ПИ 35167.42.14; юг - ПИ 35167.42.401; изток – ПИ 35167.42.401, запад – ПИ 35167.42.314, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 35167.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 35167.42.402 с НТП „За местен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 35167.42.403 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 35167.42.314 с НТП „Напоителен канал“, общинска собственост (с обща площ на сервитута 220,66 кв. м), всички по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Веселин Тодоров, в качеството си на възложител и собственик на имота гр. Казанлък

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.