ПОКАНА № 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.05.2023 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2350/11.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2359/15.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2345/09.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ ”Възродена Искра-2000” в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.212 с площ 761,00 кв. м, ведно с едноетажна сграда с площ 468,00 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Г. Бенковски” №11.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2357/12.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна собствеността на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2342/04.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно нова социална услуга ”Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2023 г., разпоредител с бюджет от по-ниска степен.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2354/12.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2343/05.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлен имот с идентификатор 27499.220.615 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2348/10.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на помещения - общинска собственост, находящи се на адрес: гр. Казанлък, ул. ”Княз Ал. Батенберг” №4, ет.1, за нуждите на проект ”Укрепване на общинския капацитет в община Казанлък” финансиран по Програма ”Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2358/15.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне безвъзмездно в полза на ”Балканинвест” ЕООД гр. Казанлък на движима вещ - автобус.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2355/12.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, построени върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2360/15.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на недвижим имот частна собственост, представляващ Поземлен имот с планоснимачен №149, с площ 730 кв. м, включен в УПИ I, в кв. 20 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 61 100 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2361/17.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 35167: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25 и 17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, ситуиран чрез локално двупосочно платно с ширина на платната по 3.0м, разположено върху Поземлен имот с идентификатор 35167.17.213 и върху ПИ 35167.18.715 ведно с промяна улична регулация, чрез изграждане на кръгово кръстовище между осови точки 3260 и 3261 по бул. “23 Пехотен Шипченски полк“( ПИ с идентификатор 35167.501.603) срещу УПИ III-8358 и IV-7028 квартал 470.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2338/04.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1950,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП представляващ: Незастоена земя с площ 150 кв.м, представляваща реална част от УПИ XV-40 с обща площ 1090 кв. м в кв.3 по ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2356/12.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 550 кв.м представляваща Урегулиран поземлен имот II -706 в кв. 24 на с. Овощник, общ. Казанлък, без построените върху него сгради и подобрения.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2347/10.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за УПИ VII-496 кв. 46 в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък и УПИ XI-521 кв. 63 в с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2353/12.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ VII-348 с площ 660 кв.м, в кв. 47 на гр. Шипка, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2313/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, план-схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Кайнаклъка”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2314/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, план - схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 по КККР на гр. Казанлък, местност ” Старите лозя”; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2317/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.17.49, с НТП “нива”, местност „Арите“, с площ от 5631 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота (НТП) в за „производствени и складови дейности“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_876 От дата: 19.05.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ