РЕШЕНИЕ
№980
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54


Относно: ОС_2325/25.04.2023 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет - Казанлък.

Д-р Красимир Пейчев, управител на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, с Писмо вх. №ОС-2323/24.04.2023 г. предостави в Община Казанлък за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2022 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника - Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от д-р Красимир Пейчев.

С Решение №553 от 25.11.2021 г. на Общински съвет - Казанлък имаме промяна на наименованието на „Диагностично - консултативен център Районна Поликлиника Казанлък” ЕООД.

Със същото решение е утвърден проекта за изменение на Учредителния акт на ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък”  ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана извън болнична медицинска помощ.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

Общият размер на дружествения капитал е 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/, разпределен на 38 185 /тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Капиталът на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД  в размер на 381 850 /триста осемдесет  и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ е формиран както следва:

а/ 228 000 лв. /двеста двадесет и осем хиляди лева/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б/ 5,67 лв. /пет лева и 67 ст./ - внесени по банков път от Община Казанлък по сметка на дружеството през 2021 г.;

в/ 153 844,33 лв. /сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст./ - непарични /апортни/ вноски от Община Казанлък, прехвърлени през 2021 г., а именно:

- 64 157,17 лв. /шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 17 ст./, представляваща балансовата стойност на 1 бр.  рентгенов апарат VILL MOVIPLAN 800;

- 50 418,70 лв. /петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 70 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект  „Аптека”, намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

- 39 268,46 лв. /тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 46 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе аперитив” ,намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

 

В дружеството работят 27 лекари и 22 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 19 медицински специалности, Медико-диагностична клинична лаборатория, Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ.

Структурата на дружеството е подробно изписана в Доклада на д-р Пейчев за дейността на „ДКЦ  Районна Поликлиника-Казанлък“ ЕООД.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинските стандарти своевременна, достъпна и качествена специализирана извън-болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ на здравноосигурени лица от 20 часа до 8 часа през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни.

 

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Националната здравноосигурителна каса, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

 

Източници на финансиране на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД през 2022 г.:

Приходите за 2022 г., в размер на 2 416 278,66 лв. по източник на приходите се разпределят както следва:

- От РЗОК -  за дейност 1 464 179,97 лв., а през 2021 г. – 944 800,36 лв.

- От свободен прием и от потреб. такса – 415 516,94 лв., през 2021 г. – 347 658,77 лв.

- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 80 039,04 лв., през 2021 г. – 77 697,94 лв.,

- За работа в неблагоприятни условия при пандемия –  0,00 лв., за 2021 г. – 259 218,39 лв.

- За прегледи в кабинет Ковид – 19 - 90 000 лв., за 2021 г. – 15 000 лв.

- От имунизации – 23 320 лв., за 2021 г. – 164 350 лв.

- От профилактични прегледи – 32 341,10 лв., за 2021 г. – 17 492 лв.

- Продажби от кафеавтомат – 6073,77 лв., като тази услуга стартира от 23.12.2021 г.

- От наеми и – 155 698,73 лв., през 2021 г. – 76 926,03 лв.

- Други – 9747,59 лв., през 2021 г. -  5752,57 лв.

- От финансирания –135 714,80 лв., през 2021 г. -  155 420,01 лв.

- От застрахователно обезщетение -  3646,72 лв., за 2021 г. -7655,86 лв.

През отчетния период са отчетени извънредни приходи в размер на 3646,72 лв. –  застрахователно обезщетение.

В други приходи влизат: годишна корекция на  ДДС в размер на 2470,1 лв., отписване на задължения с изтекъл давностен срок – 231,00 лв.;  от лихви за просрочено плащане – 1962,21лв; от предаден железен отпадък на скрап – 2470,1 лв.; от ксерокс услуги – 578,49 лв., като ксерокс услугите стартираха от началото на м. декември 2021 г., продажба на тръжна документация – 1750 лв.

 

ОБЩО ПРИХОДИ: 2022 г. – 2 416 278,66 лв., 2021 г. – 2 3280 59,21 лв., 2020 г. – 1 321 330,05 лв., 2019 г. 1 140 860,30 лв., 2018 г.. – 1 112 161,56 лв.

 

Приходите от оперативната дейност на дружеството за отчетния период са в размер на 2416 хил. лв., при 2328 хил. лв. за 2021 г, при 1321 хил. лв. за 2020 г, 1141 хил. лв. за 2019 г., 1 112 хил. лв. за 2018г., 1 101 хил. лв. за 2017г., 1 047 хил. лв. за 2016 г. и 1 021 хил. лв. за 2015 г.

 

Приходите от оперативната дейност по години са както следва:

             

                приходи от            приходи от        финанси-        застр.           Кафе           ОБЩО

                мед. дейност         наеми и др.          рания            обезщ.         машина

2015 г.                        910                      104                       8                                                       1 022

2016 г.                        935                      106                       6                                                       1 047

2017 г.             995                      103                       3                                                       1 101

2018 г.          1 004                      105                        3                                                        1 112

2019 г.          1 033                      105                        3                                                        1 141

2020 г.          1 217                      101                        3                                                        1 321

2021 г.          2 082                        83                    155                   8                                   2 328

2022 г.          2 105                      165                    136                   4                  6               2 416

 

С Решение №575 от 20.12.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, във връзка с изменение на Бюджета и Инвестиционната програма за „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  са утвърдени капиталови трансфери в размер на  60 000 лв. за закупуване на ехограф и DR безжична система за дигитализация за рентгеновото отделение. След закупуването на посочената апаратура и представяне на разходооправдателните документи, сумата беше преведена през месец февруари и март 2022 г.

С Решение №715 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, във връзка  с проектиране и изграждане на товаропътнически асансьор от западна страна на сградата, на  „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  са утвърдени капиталови трансфери в размер на 80 000 лв. След представяне на разходооправдателни документи, сумата беше преведена през м, декември 2022 г.

Общата сума на капиталовия трансфер, гласувана от Общински съвет е в размер на 140 000 лв.

През 2022 г. беше стартирана кампания за набиране средства за закупуване на скенер, нужен на рентгеновото отделение. Събраната сума към 31.12.2022 г. е в размер на 10 800 лв.

- Договор за дарение от 13.06.2022 г. с „Фарма-ВИ” ЕООД преведени за закупуване на скенер 10 000 лв.

- Преведена е сумата в размер на 800 лв. за закупуване на скенер от физически лица: Георги Муеров, Светослав Парего и Минчо Стаменов.

- Дарител, пожелал да остане анонимен, с договор от 06.12.2022 г. ни приведе безвъзмездно сумата в размер на 50 000 лв. за подпомагане дейността  на здравното заведение.

Общата сума на получените суми като дарение е 60 800 лв.

Общо приходите за  2022 г.  са в размер на 2 416 278 лв.

 

Общо разходи на дружеството по години:

Разходи по                             2016 г.    2017 г.     2018 г.    2019 г.    2020 г.    2021 г.    2022 г.

икономически елементи       хил. лв.     хил. лв.      хил. лв.     хил. лв.    хил. лв.   хил. лв.    хил. лв.

 

Разходи за материали              79          87              71             74            75          174           146

Разходи за външни услуги     137      145            152          166          159          369           362

Разходи за амортизации         26           21              19             24            20            32           116

Разходи за възнаграждения            636         705            722            761         780        1146         1246

Разходи за осигуровки        112         127            133            142         144          188           202

Други разходи                         34           35              40              34           52           102            88

ОБЩО РАЗХОДИ:           1 024    1 120          1137           1201       1230        2011        2160

 

 

През отчетната 2022 г. бяха закупени и въведени в експлоатация  дълготрайни материални активи на стойност 196 381,67 лв., като от тях със собствени средства са закупени на стойност 136 381,67 лв.  и 60 000 лв. финансиране чрез Община Казанлък.

С Решение №575/20.12.2021 г. на Общински съвет - Казанлък ни бяха гласувани капиталови трансфери в размер на 60 000 лв. за закупуване на Ехограф  за АГ кабинети DR за рентгеново отделение.  През 2022 г. бяха закупени и въведени в експлоатация:  ехограф  на стойност 30 970 лв., И DR безжизната система за дигитализация за рентгеново отделение – 33 480 лв.  Закупени бяха и линеарентрансдюсер – 2890 лв., Електро нож за Аг - 1800 лв., Архиватор за база данни за медицинската програма на стойност - 1034,17 лв., Стрес тест – софтуер за кардиологичен кабинет - 3300 лв.,  Ехографски апарат - 12000 лв. за рентгенов сектор, видеопринтер Сони - 1490 лв. за каб. Гинекологичен, колпоскоп - 7470 лв. за каб. Гинекологичен,  климатик – 3 бр. на стойност - 5865 лв., лаптом-1107,5 лв., лъчезащитен параван - 3180,00 лв.,  Ехограф Vinno A5 с абдоминален трансдюсер – 13574 лв, Ехограф Vinno A5 с абдоминален трансдюсер + линеален трансдюсер - 18504 лв., Видеоендоскопска система за гастроент. кабинет – 48757 лв., Видеозаписваща система – 960 лв. за гастроент. кабинет. Закупен беше и лек автомобил втора употреба Ситроен С5 за 10 000 лв.

Не са продавани или бракувани дълготрайни активи.

През 2020 г. дружеството приключи със счетоводна печалба в размер на 90 843,68 лв., а след осчетоводяване на данъчните временни разлики 8813,16 лв., балансовата счетоводна печалба е в размер на 82 030,52 лв. С решение на Общински съвет Казанлък с печалбата от 2020 г. частично са покрити загубите от минали години, като останаха непокрити загуби в размер на 20 289,18 лв.

Счетоводния финансов резултат за 2021 г. е печалба в размер на 316 848,34 лв.

След преобразуване на счетоводната печалба 316 848,34 лв. за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 313 308,15 лв. Начисления корпоративен данък за 2021 г. е в размер на 31 330,82 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 669,96 лв. и данък печалба, счетоводната балансова печалба е в размер на 286 187,48 лв. С решение на Общински съвет - Казанлък с печалбата от 2021 г. окончателно са  покрити загубите от минали години в размер  на 20 289,18 лв.

Счетоводният финансов резултат за 2022 г. е печалба в размер на 256 134,59 лв. След преобразуване на счетоводната печалба за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 264 201,42 лв. Начисления корпоративен данък за 2022 г. е в размер на 26 420,14 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 5855,81 лв. и данък печалба,  счетоводната балансова печалба /нетната/ е в размер на 235 570,26 лв.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ №12.

 

2. Освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  - Д-р Красимир Пейчев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Пейчев - Управител на „ДКЦ  Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2023 г.