РЕШЕНИЕ
№981
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54


Относно: ОС_2329/27.04.2023 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Вносителят докладва пред общинските съветници, че след приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет - Казанлък.

Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова, управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя за разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година на основание чл.137, ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общинския съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

В годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 година подробно е описана структурата на лечебното заведение, водените политики в областта на екологията, социалната политика и въпросите, свързани със служителите, антикорупционните политики, принципите на корпоративно управление, управление на риска, структурата  на приходите и разходите по елементи, анализ на медицинската дейност, промени в структурата на баланса и ОПР, определени са  потенциалните възможности и опасности  /SWOT анализ/, посочени са направления и задачи, по които ще се работи през следващата календарна година.

В приложения Доклад на независимия одитор - Соня Илийска, регистриран одитор 0536, е изразила мнение, че Годишния финансов отчет за 2022 година на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2022 година, неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с НСС, прилагани в България.

С Удостоверение №20090814103622/14.08.2009 година Агенцията по вписванията регистрира в  търговския регистър  Еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД.

Към 31.12.2022 година капиталът на дружеството е 6 859 314 лева /шест милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лв./  разпределен в 1 /един/ дял по 6 859 314 лева.

Промените са вписани в Агенцията по вписванията и са отразени в „Учредителен акт /Устав/ на еднолично дружество с ограничена отговорност Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р  Христо Стамболски“ ЕООД.

Едноличен собственик на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД е Община град Казанлък. Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

Съгласно Договор №Д10-30 от 13.05.2022 година  дружеството се представлява и управлява от Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

Предметът на дейност на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, определен със съдебното решение е оказване на медицински услуги и е в съответствие с „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 101/15.08.2016 година” издадено от МЗ. Дружеството извършва клинични проучвания съгласно действащата нормативна уредба.

През отчетния период дружеството е реализирало своите приходи от основния си предмет на дейност.

Седалището и адресът на управление са в гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16 тел. 0431- 6-53-00, факс 0431-5-56-65, e-mail: mbalkazanlak@mail.bg.

Дружеството е образувано за неопределен срок.

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД попада под разпоредбата на § 1д от ДР на ЗППЦК и в този контекст разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителя на Дружеството, неговия Собственик  и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори. 

През месец април  2022 година излезе  договор за изменение и допълнение на  Националният рамков договор за  медицинските дейности за 2020-2022 година, която за първи път  включи  в този документ задължителните размери на основни работни заплати по категории персонал и дори санкциите при тяхното неизпълнение

Включване на трудовите отношения в НРД и то със задължителен характер, е в пълно противоречие с действащата нормативна уредба /ЗЗО, КТ, КТД/, която ясно и категорично разграничава сферите на дейност на определени институции и издаваните от тях документи.

Предвижданите санкции при неизпълнение на заложените стартови работни заплати  будят меко казано недоумение и повдигат основополагащи въпроси относно върховенството на правото у нас и компетентността на експертите, отговорните институции и организации участващи в договарянето.

Нито един нормативен акт не овластява НЗОК да се намесва нито в политиката на доходите, нито в трудово-правните отношения между работодателите и служителите в една болница. Това наложи и внасянето на жалба в съда срещу анекса от Националното сдружение на частните болници, към което се присъединиха и „Сърце и мозък“ и Националното сдружение на общинските болници.  В нея се посочва, че анексът противоречи на редица закони, както и че двете страни по анекса – НЗОК и БЛСнямат предоставена по закон компетентност да регулират и определят размер на трудови възнаграждения и тяхното процентно съотношение в общите разходи на изпълнителите на болнична помощ. Националните рамкови договори не уреждат въпросите за минималните и максималните трудови възнаграждения и законодателят не  делегирал такива правомощия на БЛС и НЗОК, гласи жалбата.

Посочва се и че заплатите на служителите в болниците, които се явяват търговци по смисъла на Търговския закон, освен изрично изключените от него, се уреждат от Кодекса на труда. Търговският закон и Законът за кооперациите не допускат държавата да се намесва и да регулира формирането на трудовите възнаграждения.

По време на пандемията от COVID-19 НЗОК оказа съществената подкрепа от страна на паричната и фискалната политика и политиката по отношение на доходите на медицинските кадри  по време на извънредното положение и спомогна за  увеличаване  на техните доходи.

1. Поддържания от ръководството „буферен“ фонд успя да намали риска и покри част от  непредвидените разходи.

2. На основание чл.5, ал.6 от Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г., Надзорният съвет на НЗОК прие Правила от 01.01.2021 г., които са в сила при всяка обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на заразна болест по чл.61, ал.1 от Закона за здравето.

Добавките по чл.5, ал.1 от ЗБНЗОК  бяха запазени до м. април, като за лекарите те бяха  800 лева, за медицински сестри – 550 лева, за санитари – 120 лева. Това временно намали напрежението както на медицинските кадри, така и на ръководствата на болниците.

След 01.04.2022 година приемът на пациенти с коронавирусна инфекция в лечебното заведение е спрян и дружеството се върна към нормалния режим на работа. Болните с COVID-19 се пренасочват към УМБАЛ – Стара Загора.

3. Считано от 01.04.2022 г. увеличихме основните договорени заплати на тези служители, които са на МРЗ с 60 лв., а на всички останали от месец ноември с 200 лв. През месец декември всички служители на лечебното заведение получиха ваучери на стойност 200 лв.

4. Към края на отчетния период лечебните заведения още не разполагат с всички  медицински стандарти.

Управителите на болниците се опасяват от това,  какво ще стане след спиране на пандемията и връщане към действащите преди пандемията възнаграждения, предвиждайки трусовете в системата.

Поради липса на медицински стандарти не може да се повиши нивото  на компетентност на кардиология от 1-во на 2-ро ниво.

През отчетната година в лечебното заведение продължи да работи временния имунизационен пункт, като бяха поставени 2 983 ваксини на граждани и персонал на болницата. Болницата получи безвъзмездно ваксини от РЗИ град Стара Загора.

Лечебното заведение разполага с противобесен кабинет и през 2022 година бяха поставени на 41 пациента ваксини.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД обслужва население над 100 хил. жители от 5 общини Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево.

Наличен планински терен за такива отдалечени населени места като Лява река, Пчелиново, Златирът и други, почти непроходими при зимни условия, затруднява и многократно оскъпява  обслужването на пациентите от тези труднодостъпни райони.

Част от  пациентите на болницата са от малцинствени групи, социално слаби или здравно неосигурени и се приемат предимно по спешност. Наличието на казанлъшката болница гарантира относителната стабилност и на община Казанлък,  защото  позволява на всеки, който има здравни проблеми, независимо от социалния и финансовия си статут, да получи квалифицирана болнична помощ.

Разположена на стратегическо място „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД заема обща разгърната площ 11 364  м2.

Среден брой легла за 2022 година – 200 броя.

Брой на преминали болни за 2022 година – 8183 бр.

Брой проведени леглодни за 2022 година – 38243.

Използваемост на леглата  за 2022 година – 52,31%.

Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар на друго лечебно заведение.

Всички кабинети и отделения са достъпни за пациентите. Имат ясно обозначени надписи, добра комуникативност. Приемът на болни при спешни състояния се извършва безотказно, 24 часа в денонощието, при планова хоспитализация се извършват предварително назначени процедури.

Инвестициите играят съществена роля в дейността на търговското дружество, тъй като целта им е нарастване на доходността и покриване на увеличаващите се разходи.

Практически именно те са необходимата предпоставка за стимулиране на икономическото развитие, което е неприложимо за лечебните заведения, работещи в условията на ограничителни бюджети/параметри.

От една страна, лечебните заведения трябва да инвестират в нова апаратура и инфраструктура за да бъдат конкурентни и да предоставят на пациенти качествена диагностика и лечение, а от друга страна инвестициите не си изпълняват своето предназначение, като стимулиращ фактор.

В условията на ниските цени на клинични пътеки и ограничителни бюджети е невъзможно лечебното заведение да отделя собствен финансов ресурс за закупуване на нова апаратура при нейното амортизиране, тъй като спуснатите бюджети не осигуряват покриването на оперативните разходи, а непредвидените аварии на апаратура, транспортни средства и съоръжения съществено утежняват финансовото състояние на дружеството.

Частните лечебни заведения, освен на обществения ресурс разчитат и на кешови парични потоци, които са значителни и това  ги поставя в привилегировани условия от гледната точка на инвестиране.

На практика ние не можем да говорим за „честна“ конкуренция  между отделни болници в сферата на инвестиции.

Съвместно с Община Казанлък беше разработен проект по оперативна програма „Региони в растеж“, процедура: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос  9: „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ за реконструкция на КОВИД - отделение на обща стойност - 162 436.44   лева.

За съжаление нестабилната политическа обстановка в страната и липса на стабилно правителство, военния конфликт в Украйна, многократно повишените цени на строителни материали, ел. енергия, ГСМ и др. забавиха пълното осъществяването на този проект до сега.

Към този момент проекта е в етап на реализация. Закупили сме 3 броя климатици за отделение по Вътрешни болести /Ковид отделение/, които са монтирани в лекарски кабинет, интензивен сектор и манипулационна зала. Изградена е система за медицински газове в пациентските стаи. Подписан е договор с фирмата доставчик за дизелов електрогенератор по същия проект. Предстои фирма „Некст Левел Инжинеринг“ ООД да стационализират и извършат проби по пускане в експлоатация на съоръжението. Предстои процедура по избор на фирма изпълнител за строително ремонтните дейности. До края на 2023 година проекта ще бъде реализиран в пълен обем.

С Решение №715 от 30.06.2022 година на Общински съвет - Казанлък по предложение на Кмета Галина Стоянова са гласувани 250 000 лева за ремонт на отделение по Хирургия.

Тези средства са отпуснати за осигуряване на адекватна среда за работа в пандемична обстановка и превеждане на инфраструктурата в готовност за посрещане на пациенти с инфекциозни заболявания. Отделението е основно ремонтирано с подменени подови настилки, врати, нови санитарни възли и две обособени ВИП стаи за желаещи пациенти. Изцяло са подменени и ремонтирани манипулационните кабинети, превързочната, малка операционна и др. Към края на 2022 година ремонта приключи успешно и сега нашите пациенти  и медицинските специалисти са в една комфортна и далеч по-добра среда. Във връзка с извършеният ремонт на Хирургично отделение, за довършителни дейности, дооборудване на болничните стаи и манипулационните сме вложили приблизително 17 000 лева собствени средства и дарения. С тях подменихме изцяло мебелите и медицинските шкафове в манипулационните зали, закупихме нови телевизори, стойки за тях, пациентски пейки, нощни лампи, дозатори и други.

Със същото решение са гласувани и 40 000 лева за закупуването на скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, консумативи, дезинфектанти и зареждане с кислород във връзка с Наредба на МЗ №Н-2 за превеждане на лечебните заведения в готовност за посрещане на нова ковид вълна.

 Към края на годината Община Казанлък е превела цялата сума за закупуване на необходимите медикаменти, консумативи, дезинфектанти, в резултат на което аптеката и складовете за консумативи са заредени за месец напред.

От Община Казанлък за храна на персонала работещ в условията на КОВИД-19 са предоставени средства в размер на 30 213,89 лева.

През месец юни 2022 година с  решение на Общински съвет град Павел баня по предложение на Кмета Иса Бесоолу бе направено дарение  от 15 000 лева за закупуване на апаратура за Клинична лаборатория в МБАЛ “Д-р Христо Стамблоски“ ЕООД.

През тази година получихме поредно дарение от Холандия от Фондация SMHO за лечебното заведение. Бяха ни предоставени:

 

 • анестезиологичен апарат, който ние доокомплектовахме за да бъде пуснат в експлоатация;
 • два апарата за клинична лаборатория;
 • медицински шкафове за манипулационните;
 • апарати за кинезитерапия;
 • реанимационнни легла;
 • консумативи и дезинфектанти.

 

Благодарение на дарителските акции и със собствени средства беше закупена  апаратура, обзавеждане и извършени сериозни ремонти на апаратура и на инфраструктура на обща стойност 513 хил. лева.

Докато здравеопазването не се превърне в кауза и национален приоритет, системата ще се свлича в пропастта. Крайно време е да говорим за дългосрочна визия, която следва конкретни политики, изпълнявани от всеки министър на здравеопазването. Най-важното обаче е в центъра на системата да бъдат поставени хората. Не леглата, апаратите, хапчетата, парите. Едва когато човекът се превърне в най-важното, заради което съществуват и болниците, и разпределящите парите, и самите управляващи, едва тогава може да се говори за истинска реформа. За действия, насочени към болния, който страда и има нужда не само от диагноза, рецепта или операция, а от хуманно отношение, от човечност.

Ако не друго COVID-19 и това изведе на преден план и показа, че често съпричастността, топлотата, емпатията и човещината в отношението към страдащия са също толкова важни,

колкото са бързата реакция на медиците, тяхната компетентност и професионализъм. Комбинацията между първото и второто спасява живот.

У нас продължава да има много болници. Голяма част от тях са концентрирани в областните центрове. В същото време повечето общински лечебни заведения едва кретат, а има райони в страната, където са лишени от тях. Медицинският персонал намалява с всеки изминат ден. Факт е, че България е държавата, в която има най-малко медицински сестри. Освен всичко останало те са на предпенсионна възраст. Подобна е ситуацията и при лекарите. Има специалности, в които лекарите се броят на пръстите на едната ръка. Големият въпрос е, какво се прави, за да бъдат задържани медицинските специалисти, защото в основата на наистина здравата и работеща система са точно те. В условията на пазарна икономика оцеляването на болниците е поставено под сериозен въпрос. Част от отговора е остойностяване труда на медицинските специалисти, участващи в лечебно - диагностичния процес и разумно актуализиране на цената на клиничните пътеки, както и либерализация на системата за придобиване на специалност.

Ръководството прави всичко възможно да задържи високо квалифицирания  медицински персонал, като плаща 40% от пътните разходи, а на възлови специалисти – 100%, предоставя по-голям размер на платени годишни отпуски, изплаща по-голям размер на клас прослужени години, изплаща с 10%  увеличение на дневната тарифна ставка за работа в събота и неделя, заплаща по-високи основни месечни заплати за работа при специфични условия на труд и т.н.

Отчетната 2022 година дружеството приключи с 77 хил. лева счетоводна печалба. Финансовият резултат без отчитане на ползвани стари отпуски и осигуровки свързани с тях /57 хил. лева/, съгласно действащите  Национални счетоводни стандарти  и без ефекта от временните разлики е 120 хил. лева  печалба.

Какво е повлияло на финансовия резултат и паричните потоци през отчетната година:

През месец юли правителството взе решение за промяната във финансирането от МЗ по „Наредба №3“, по която ни заплащат лечението на пациентите в психиатрично отделение и финансиране за обслужване на пациенти в труднодостъпни места и отдалечени райони от болницата. Решението влезе в сила със стара дата от 01.01.2022 г. и през месец септември 2022 година получихме доплащане по „Наредба №3“ на МЗ с новите цени на стойност 75 539 лева.

Заложените по-високи цени на Клинични пътеки и процедури от НЗОК от м. май 2022 година с 10-20% успяха донякъде да компенсират по ниските приходи от НЗОК за по-малкото преминали болни. Следващото повишаване на цените на Клиничните пътеки с още 8% даде възможност на болницата да поеме глътка въздух и да успее да се разплаща с контрагенти. 

Съгласно Методиката, лечебното заведение получи от НЗОК допълнителни парични средства в размер на 51 хил. лв., компенсиращи влиянието на пандемия, свързано с намаление на пациентопотока.

И през 2022 година много фирми, организации и физически лица са направили безвъзмездни  дарения на лечебното заведение, с цел да засвидетелстват своята съпричастност и подкрепа с лекарите и медицинските специалисти, работещи в болницата и да направят престоя на нашите пациенти малко по-спокоен и комфортен.  Така по банковата сметка на дружеството са постъпили 70  хил. лева и беше закупена апаратура, медицински инструментариум, защитно облекло и лични предпазни средства на персонала.

И през отчетната 2022 година продължи да действа  бюджетния  метод на ръководство.

Каква е тенденцията в дейността на дружеството, съгласно счетоводни данни:

 

Загуба в хил. лв.                                                Печалба в хил. лв.

                                                                                   2011 година – 219 хил. лв.

2012 година – 128 хил. лв.

2013 година – 60 хил. лв.          

2014 година –  220 хил. лв.       

                                                                              2015 година – 211 хил. лв.

2016 година – 215 хил. лв.

2017 година – 283 хил. лв.

2018 година – 174 хил. лв.

                                                                             2019 година – 640 хил. лв.

2020 година – 263 хил. лв.

                                                                              2021 година – 9 хил. лв.

                                                                              2022 година -77 хил. лв.

 

Отчетения финансов резултат е формиран в пълно съответствие с Националните  счетоводни  стандарти.

 

Източници на финансиране на „ МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД   през отчетната  2022 година

 

 • През 2022  г. болничната помощ в лечебното заведение бе финансирана основно от НЗОК и от МЗ в размер 12 396 хил. лева.
 • Приходи от НЗОК – 8 326хил.лв -  67%
 • Приходи от потребителски такси – 70 хил. лв. – 1%
 • Приходи от клинични проучвания – 85 хил. лв. – 1%
 • Приходи от физически лица – 185 хил. лв. – 2%
 • Приходи от МЗ – 1 752 хил. лв. – 14%
 • Други финансирания  – 456 хил. лв. – 4%
 • Други приходи – 1 522 хил. лв.

„Общо приходи” – 12 396 хил. лева

    

 

Тенденцията на задължения към доставчици е следната:

2016 г. – 1 349 х. лв.

2017 г. – 1 355 х. лв.

2018 г. – 1 307 х. лв.

2019 г. – 1 035 х. лв.

2020 г. – 870 хил. лв.

2021 г. – 704 хил. лв.

2022 г. – 407 хил. лв.

 

 

Задълженията  към доставчиците са намалени с 297 хил. лева в резултат на увеличените цени на КП от месец май от 10-20% и от м. септември 8%, както и по-високите цени и субсидии от МЗ по „Наредба №3“. Просрочените задължения са в размер на 102 хил. лева, като към 31.12.2021 година те са били 293 хил. лева. Действащото ръководство за периода на своята работа успя да намали просрочията от 1 млн. 200 хил. лева на 102 хил. лева, използвайки методите на контролинг и управление на риска.

 

 

  Обща тенденция на приходите и разходите по години е следната:

 

 

                                               2019 г.             2020 г.            2021 г.         2022 г.

ОБЩО ПРИХОДИ –Х.ЛВ               9450               9781              15038           12396

ОБЩО РАЗХОДИ – Х.ЛВ                         8814               10058              15049           12333

 

ОБЩО ПРЕМИНАЛИ

БОЛНИ                                             10587                8866               7 903             8183

 

Структура на разходите  на дружеството за последните  години е следната:

 

Разходи по икономически             2019          2020           2021             2022

Елементи                                            х. лв.                   х. лв.          х. лв.          х. лв.

 

Разходи за материали                      1353           1617             2154           1 832

Разходи за външни услуги                  550           692              838              886

Разходи за амортизации                    345             339              366              381

Разходи за възнаграждения               5126           5935           9667           7511

Разходи за осигуровки                       949            1094            1630           1338

Други разходи                                     434              350               367             363

Общо:                                                 8757          10 027          15 022        12 333

 

 

Лечебните заведения, като специфични търговски дружества, са лишени от възможността да се възползват от съществуващите управленски лостове и тактики.

За лечебните заведения през последните години приходите и разходите се определят централизирано.

Разходи – чрез изискванията на медицински стандарти и клинични пътеки;

Приходи – чрез спусканите месечни бюджети и фиксиран брой легла по Здравната карта.

В рамките на няколко години ръководството на “МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД е извършвало действия по оптимизиране и преструктуриране на лечебното заведение в съответствие с макро параметри, спускани както от МЗ, така и от НЗОК, с медицински стандарти, клинични пътеки, бюджети и други нормативни документи.

Конкурентната среда в здравеопазването в Област Стара Загора е особено жестока. Непрекъснато се увеличава дела на частните болници и медицински центрове, които потребавят и обществен ресурс, чрез договори с НЗОК. Многото специалисти от областния град работещи в Казанлък, привличат пациентите към тяхните лечебни заведения, особено плановите такива. Всички тези фактори оказват влияние върху пациентопотока в лечебното заведение.

Независимо от външните рискове, ръководството продължава да запазва относителна финансова стабилност, дори в условията на пандемия.

Основните цели и задачи, стоящи пред управленския екип през 2022 година, бяха свързани преди всичко със  запазване на дружеството в условията на коронавирусната пандемия:

 

1. Задача по осигуряването на относителна  финансова устойчивост и минимизиране на рисковете беше изпълнена, като:

 • Лечебното заведение е запазено в пълен обем;
 • Дружеството изплаща своевременно заплати и осигуровки на персонала;
 • Задълженията  към контрагенти са намалени;
 • Рационално се изразходва и се  поддържа буферния запас от паричните средства по банковите сметки;
 • Получени дарения по банковите сметки са в размер на 70 хил. лева.

 

2. Ръководството прави всичко възможно  да задържи високо квалифицирания  медицински персонал, като:

 • Полага максимални усилия за повишаване възнагражденията на медицинските специалисти /стимулира служителите в отделения с по-голям брой преминали пациенти с ДМС/;
 • В опит  за достигане на възнаграждения съгласно Анекс към Национален рамков договор за медицински дейности между Националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020-2022 г.  на заплати съгласно КТД “Здравеопазване“ 2022 година в разумни и възможни съотношения, финансова наличност на дружеството и съгласно решение на Медицинския съвет през месеците юни, юли , август и септември бяха предоставени допълнителни възнаграждения на медицинските специалисти. От 300 – 900 лева за лекарите и  между 250 -350 лева  за специалистите по здравни грижи; 
 • От 01.04.2022 година увеличихме основните договорени заплати на тези служители, които са на МРЗ с 60 лева, а на всички останали от месец ноември с  200 лева. Въпреки това към 31.12.2022 година в лечебното заведение още не са постигнати основни работни заплати, договорени в КТД  “Здравеопазване“ за 2022 година;
 • Подобрява условията на работа в отделенията;
 • Поддържа базата на акредитираните отделения за специализация на млади лекари и специалисти по здравни грижи;
 • Подписа нов КТД, като запази всички постигнати договорености със синдикалните организации.

Задача по запазването както на  ключови служители,  така и на висш и среден медицински персонал, осигуряващ постигнатите нива на компетентност, привличане и изграждане на нови кадри беше изпълнена в основната си част.

Община Казанлък осигури общински жилища на медицински специалисти, работещи в КОВИД структури, изплати премии на персонала работещ на първа линия, както и безплатна предпазна храна на същия персонал;

Частично се покриват транспортните разходи на персонала;

През м. декември на персонала са предоставени ваучери на стойност 200 лева на човек.  Постоянно се търсят нови кадри.

3. Задачата за формулиране на ясни стратегически цели на дружеството в ситуация на  налични стари задължения към контрагенти, високи изисквания на медицинските стандарти, работа в условията на твърди бюджети и фиксирана леглова база беше изпълнена, като:

Бюджетирането и мониторинг по структурните звена продължава да се извършва.

Дружеството продължи да работи в относително нормален денонощен режим.

Активното търсене на дарители позволи да се направят сериозни инвестиции в апаратура и съоръжения.

Не е осъществена продажба на терен поради липса на купувачи.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общинския съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, 

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2022 година на  „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Старозагорска №16.

 

2. Освобождава от отговорност за 2022 година управителя на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД – Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

 

3. Печалбата в размер на 77 149,27 лв. за 2022 година да бъде  прехвърлена за покриване на загуби от минали години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2023 г.