РЕШЕНИЕ
№982
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54


Относно: ОС_2335/03.05.2023 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, като в случая, това е Общински съвет – гр. Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Общинско дружество „Балканинвест“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие, и като такова, приоритет в развитието му са дейности и услуги ориентирани в полза на гражданите и на Община Казанлък. Основните дейности, които дружеството развива са:

 

1. Извършване на автобусни превози по всички линии на “Вътрешноградски транспорт”, при изпълнение по Договор за обществен превоз на пътници, с номер №Д 06-1/04.01.2021 г.

2. Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им.

3. Управление и стопанисване на съоръженията и  мрежата за водопренос на минерални води от находищата в землището на с. Овощник.

4. Извършване на технически и административни услуги, включващи замерване на квадратури на жилищни и административни сгради и търговски обекти, издаване на удостоверения за квадратури и административни адреси, съгласуване на строителна документация.

5. Осъществяване на дейности по инвеститорски контрол в строителството, независим строителен надзор и технически контрол.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите.

 

„Балканинвест“ ЕООД отчита:                                                                

 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

 

/лв./ /лв./ /лв./

ОБЩО ПРИХОДИ:

94963 1263995 1638839

Нетни приходи от билети и карти

  310980 512827

Нетни приходи от транспортна услуга по проект

    5185

Услуги към Община Казанлък

43805 43805 47787

Услуги на граждани, фирми и др.

6145 23533 25995

Приходи от водопренос

34454 29593 16136

Нетни приходи от компенсации и субсидии от централен бюджет

10559 496336 418055

Нетни приходи от Община Казанлък

    432000

Приходи от продажба на ДМА

  97130  

Приходи от дарение на ДМА

  111764 30000

Извънредни приходи (наем електробуси)

  150854 150854

 

Общо разходи за оперативната дейност на дружеството по години:

 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Разходи по икономически елементи

хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Разходи за материали

8 129 267

Разходи за външни услуги

6 165 233

Разходи за амортизации    

1 44 8

Разходи за възнаграждения

55 628 831

Разходи за осигуровки

10 117 148

Други разходи (средства от приватизация и др.)   

7 111  

Финансови разходи

    3

Други разходи(данъци и такси)

    6

ОБЩО РАЗХОДИ:

87 1194 1496

„Балканинвест“ ЕООД приключва 2022 г. със счетоводна  печалба в размер на 142 633,69 лв. след разходите за данък печалба в размер на 14 263,37 лв., печалба в размер на 128 370,32 лв. Към 31.12.2021 г. е приключило с печалба в размер на 61 052,67 лв.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2022 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ №10.

2. Освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2023 г.