РЕШЕНИЕ
№987
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2357/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна собствеността на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №168-3930-4#10/23.03.2023 г. за изменение на ПУП-План за регулация в обхват УПИ I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ (ПИ с идентификатор 35167.504.9227)  в кв. 129 с площ 6 386 кв. м и част от ул. „д-р Кръстьо Кръстев“ (Проектен имот с идентификатор 35167.504.9004) между ОТ 4 и ОТ 5 (Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999) по плана на гр. Казанлък. Заявлението е подадено от „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587, представлявано от пълномощника Христо Хрисчев, съгласно Пълномощно рег. №7175/21.09.2022 г. на Любомир Христов, нотариус в район на РС - Елин Пелин с рег. №521 на Нотариалната камара.

„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587 е собственик на УПИ I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 по плана на гр. Казанлък с площ 6 386 кв. м, съгласно Нотариален акт №29, т.1, рег. №666, Дело №22/11.02.2022 г., Нотариален акт №70, т. III, рег. №3231, Дело №419/04.11.2021 г., Договор №Д08-134/06.11.2014 г., Нотариален акт №107, т. 1, рег. №812, Дело №99/19.04.2022 г. и Нотариален акт №109, т.1, рег. №818, Дело №101/19.04.2022 г.  УПИ I-1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9227 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

Със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък е одобрено изменение на ПУП-План за регулация на част от квартал 129 от плана на гр. Казанлък като се премахва улично уширение между ОТ 4 и ОТ 5 (Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999) от улица „Д-р Кръстьо Кръстев“, представляващо реална част от ПИ с идентификатор 35167.504.9004, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:

За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Д-р Кръстьо Кръстев“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Частта от улицата е престанала да има предназначението на имот, публична общинска собственост, поради отпадане на необходимостта от осигуряване на достъп за имотите, които са обединени в общ УПИ I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 по плана на гр. Казанлък.

Улиците са публична общинска собственост на основание чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.8, ал.3 от Закона за пътищата (ЗП) и чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС за улиците не се съставят актове за общинска собственост.

С изменението на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък към УПИ I-1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 по плана на гр. Казанлък се присъединява премахнатата част от улица „Д-р Кръстьо Кръстев“ с площ 229 кв. м, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г на СГКК-Стара Загора.

Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, имотите, публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решението на общинския съвет се приема с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

В предвид гореизложеното, считам че реална част с площ 229 кв. м, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. на СТКК-Стара Загора – реална част от улица „д-р Кръстьо Кръстев“ между ОТ 4  и ОТ 5 е престанала да има предназначението  по чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС и същата може да се обяви за частна общинска собственост.“      

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.3, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Общински съвет допуска промяна предназначението на реална част от ул. „д-р Кръстьо Кръстев“ между ОТ 4 и ОТ 5 по плана на гр. Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет девет девет девет) с площ 229 (двеста двадесет и девет) кв. м по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. на СТКК-Стара Загора.

II. Общински съвет обявява за частна общинска собственост реална част с площ 229 (двеста двадесет и девет) кв. м от улица „Д-р Кръстьо Кръстев“ между ОТ 4 и ОТ 5 по плана на гр. Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет девет девет девет) по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. на СТКК-Стара Загора, при граници: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1364, Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9227 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9004, придаваема по регулация към Урегулиран поземлен имот (УПИ) I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 (първи за хиляда триста шестдесет и пети, хиляда за триста шестдесет и шести, хиляда за триста шестдесет и седми, хиляда за триста и осемдесети, хиляда триста осемдесет и първи) „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 (сто двадесет и девети) с площ 6 615 (шест хиляди шестстотин и петнадесет) кв. м по действащ Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък.

УПИ I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 по плана на гр. Казанлък представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9227 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Хрисчев, представляващ „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.