РЕШЕНИЕ
№992
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2358/15.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне безвъзмездно в полза на "Балканинвест" ЕООД гр. Казанлък на движима вещ - автобус.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък има подписан Договор №Д06-1/04.01.2021 г. с „Балканинвест“ ЕООД за обществен превоз на пътници с цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия. След проведена обществена поръчка за „Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областна транспортна схема, квота община Казанлък по 5 обособени позиции“, „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък е спечелило обособени позиции 1 и 2.

За осъществяване на превоза на пътниците на „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще са му необходими допълнителни транспортни средства.

Община Казанлък разполага с автобус Отокар „Навиго“, който може да се използва за превоза на пътниците по линиите от обособените позиции 1 и 2. Предоставянето на автобуса на „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще доведе до по-доброто стопанисване, управление и поддръжка, имайки в предвид назначения квалифициран технически персонал. Прехвърлянето собствеността на автобуса, ще доведе до използването му през цялата година за превозване гражданите по линиите от позиции 1 и 2.

Предлагам това да се извърши под формата на безвъзмездно прехвърляне, доколкото не е необходимо ангажиране на финансови отношения между Община Казанлък и търговското дружество, което е със 100% общинско участие.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС,

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се прехвърли безвъзмездно на „ Балканинвест“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“ №10, представлявано от Управителя Петко Карагитлиев правото на собственост върху следната движима вещ:

Автобус, марка: Отокар, модел: Навиго, рег. № СТ 9774 РТ, рама NLR13E81CAA007734, места – 33+1, цвят – бял, дизел;

 

II. Одобрява предложеният проект на договор за дарение на моторно превозно средство.

III. Възлага на управителя на „Балканинвест“ ЕООД да представи в Община Казанлък удостоверение за застрахователната стойност на движимата вещ, необходимо за подписване на договора.

IV. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобреният договор за прехвърляне.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев-управител на „Балканинвест“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.