РЕШЕНИЕ
№993
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55

(Изм. с Решение №1003/19.06.2023 г.)


Относно: ОС_2355/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, построени върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общински съвет – Казанлък с Решение №320 от 30.04.1998 година е прехвърлил безвъзмездно от общинско търговско дружество „Казанлък“ ЕАД в полза на Община Казанлък сгради с предназначение складове, разположени в индустриалната зона на град Казанлък. След  съдебни спорове към настоящия момент в собственост на Община Казанлък са следните сгради: Сграда с идентификатор 35167.504.7836.70 и Сграда с идентификатор 35167.504.7836.71 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Сградите са описани в Актове за частна общинска собственост №120 и №123 от 31.07.1998 година. Към преписките липсват строителни книжа. Построени са преди повече от 40 години, конструкцията е сглобяема метална (тип „Дъговидно холандско хале“), която следствие на физическо изхабяване е изцяло компрометирана, поради което вече не могат да се ползват като складове на общинска администрация. Имотът, върху който са построени сградите е собственост на „М+С Хидравлик“ АД. Дружеството е заявило сериозни инвестиционни намерения в този имот. Състоянието на сградите към настоящия момент не позволява ползването им, а същевременно е пречка за собственика на терена. Независимо, че конструкцията е сглобяема, не могат да бъдат преместени поради лошото състояние на металите.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията, собственик може да премахне свой строеж, като с унищожаване/погиване на вещите се прекратява право на собственост. Разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост е от изключителната компетентност на общинския съвет, съобразно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Описаните сгради са частна общинска собственост и за да бъдат предприети действия по разпореждане с тях е необходимо решение на общинския съвет.“           

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.197 от Закона за устройство на територията,

  

Р Е Ш И:

1. Да се премахнат сгради, частна общинска собственост, разположени в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот I в кв. 30 по ПУП на град Казанлък, както следва:

- Сграда с идентификатор 35167.504.7836.70 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 358 кв. м, сглобяема конструкция.

 - Сграда с идентификатор 35167.504.7836.71 с предназначение „Промишлена сграда“, брой етажи: 1, застроена площ 362 кв. м, сглобяема конструкция.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2023 г.