РЕШЕНИЕ
№995
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55

Относно: ОС_2361/17.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 35167: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25 и 17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, ситуиран чрез локално двупосочно платно с ширина на платната по 3.0 м, разположено върху Поземлен имот с идентификатор  35167.17.213 и върху ПИ 35167.18.715 ведно с промяна улична регулация, чрез изграждане на кръгово кръстовище между осови точки 3260 и 3261 по бул. “23 Пехотен Шипченски полк“( ПИ с идентификатор 35167.501.603) срещу УПИ III-8358 и IV-7028 квартал 470.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-642-3/04.08.2022 г.  от „СЕЛИН“ ООД ЕИК 123644304, представлявано от Ремзие Сербезова с искане за разглеждане и одобряване на  проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на локално платно за транспортен достъп до поземлени имот в местност „Арите“ и изграждане на кръгово кръстовище върху улична регулация в гр. Казанлък ул. “23 Пехотен Шипченски полк“. С Решение  №261/24.09.2020 г.  по искане на собственици на поземлени имоти в местност „Арите“ землище Казанлък - „Калмар“ ЕООД - Неждет Яшар; „Трон ЕООД - собственост на ПИ с идентификатори: 35167.17.26 и 35167.17.48; „Дамасцена“ ЕООД - Стоян Стоянов, собственик на ПИ 35167.17.22; Танчо Михайлов - собственик на ПИ 35167.16.42, 35167.16.43, 35167.16.44, 35167.16.45; Севен Сербезов - собственик на ПИ 35167.17.25; Мартин Райнов - собственик на ПИ 35167.17.18; Лъчезар Златанов, Владимир и Тихомир Василеви - собственик на ПИ 35167.17.719 и 35167.17.720 е издадено на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура  включващо парцеларен план за транспортен достъп и парцеларни планове на газопровод, електро-провод, водопровод и канализация за захранване на гореизброените имоти. Изразено е и предварително съгласие за преотреждане на части от ПИ с идентификатори 35167.17.213 и 35167.18.715 с начин на трайно ползване /НТП/ „селскостопански, горски ведомствен път“.

Представеният проект за трасе на локално платно за транспортен достъп и изграждане на кръстовище върху улична регулация между осова точка 3260 и о.т.3261 е проект за организация на движението-комуникационно транспортен план и е съгласуван със становище на Областна Дирекция на МВР Ст. Загора №00-10416/21.04.2022г.

Изграждането на ново локално платно се налага  във връзка с осигуряване на адекватен транспортен достъп към поземлени имоти с променен начин на трайно ползване или такива за които предстои промяна. Същите попадат съгласно ОУП в зона Смф-смесена многофункционална зона. Изготвения комуникационно транспортен план предвижда и промяна в уличната регулация чрез изграждане на кръгово кръстовище.

Изработеният план извън строителните граници и в част от уличната регулация са един общ комуникационен план и това налага едновременното му одобряване.

Изготвени са скици-проект, одобрени от Агенция по геодезия, картография и кадастрални регистри /Ст. Загора/ с Удостоверение №25-74449/07.03.2023 г.

Проектните ПИ 35167.18.653 /6824 кв.м/  и ПИ 35167.18.652/6136 кв.м/, 35167.17.723/5536 кв.м/ и ПИ 35167.17.722/749 кв.м/ са с бъдещо предназначение местен път /локално платно/.

Представени са следните документи:

Писмо на Областно пътна управление Стара Загора №08-00-131/14.07.2020 г., с което са уточнени границите на републиканската пътна мрежа.

Съгласувателно становище от БТК – ВИВАКОМ №08-00-258/05.02.2021, Писмо на СИТИГАЗ България ЕАД №42/22.02.2023 г., Писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ст. Загора - №СОЗ-115/02.12.2020 г. НА „Електроразпределение юг ЕАД – съгласувано Задание №44260/29.09.2021 г.

Одобрено инвестиционно предложение от Регионална инспекция по околната среда и водите - Ст. Загора №КОС-01-3302(1) ОТ 06.07.2020 г.

Съгласно чл.128, ал.1 е публикувано съобщение за изработен парцеларен план на подземен електропровод в Държавен вестник бр.1 от 03.1.2023 г. Същия е одобрен на ОЕСУТ с Решение  №05 по  Протокол №02  от 19.01.2023 г.“           

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 129, ал.1 от ЗУТ, вр. с чл.108, ал.2 и чл110, ал.1, т.5 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява парцеларен план на „локално платно“ за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 35167: 16.23; 16.24; 16.43 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, ситуиран чрез локално двупосочно платно с ширина на пътните ленти по 3.0 м, разположено върху поземлен имот с идентификатор 35167.17.213 и върху ПИ 35167.18.715 м, ведно с промяна улична регулация, чрез изграждане на кръгово кръстовище между осови точки 3260 и 3261 по бул.“ 23 Пехотен Шипченски полк“ (ПИ с идентификатор 35167.501.603), срещу УПИ III-8358 и IV-7028 квартал 470.

 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък - в качеството си на възложител; „Калмар“ ЕООД - Неждет Яшар, „Трон“ ЕООД, - „ДАМАСЦЕНА“ ЕООД, Танчо Михайлов, Севен Сербезов, Мартин Райнов, Лъчезар Златанов, Владимир и Тихомир Василеви.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.