РЕШЕНИЕ
№1001
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2314/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, план - схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 по КККР на гр. Казанлък, местност " Старите лозя".
2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-5434-1#2/2.03.2023 г. от Младен Милчев с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия - „За вилно строителство“.

Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 е с площ 468 кв.м., с НТП: друг вид земеделска земя, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 9, при съседи: 35167.150.141, 35167.150.897, 35167.240.124. Намира се северно от лесопарк „Тюлбето“ - „Татарската могила“, и е извън урбанизирана територия на гр. Казанлък.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е след промяна на предназначението на земеделската земя да построи вилна сграда. Транспортният достъп до имота е от общински пътища ПИ 35167.240.124 и ПИ 35167.150.141, и двата с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път. Електрозахранване има в територията и ще се осъществи както бъде указано от електроразпределителното дружество. Захранването с вода ще се извърши от собствен водоизточник, а отпадъчните води ще са от битов характер и ще се заустват в изгребна яма. При необходимост, ще се изработи парцеларен план за техническа инфраструктура - електрозахранване. 

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.

Имотът попада в Рекреационна зона за вилен отдих /Ов/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=40%, макс. Кинт=0,8, мин. Пл.озел.=50%, максимална кота корниз до 7 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

Инвестиционното предложение не подлежи на внасяне в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по ЗООС и ЗБР, тъй като не попада в Приложение 1 и Приложение 2 на ЗООС и не подлежи на процедури по ОВОС или ЕО.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.          

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и 7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и чл.60 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, план - схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с площ 468 кв.м., при съседи:  ПИ 35167.150.141 и ПИ 35167.240.124 – и двата с  вид собств. общинска публична, НТП: селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 35167.150.897 - частна собственост с НТП: за земеделски труд и отдих, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Настоящият акт да се оповести по реда на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Младен Милчев, с адрес: гр. Казанлък –заявител.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.